หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
พระอุโบสถ
  พระอุโบสถ อยู่ด้านหลัง พระวิหาร และพระวิหารคด มีกำแพงแก้วล้อมรอบ เป็นอาณาเขตต่างหาก บนกำแพงแก้ว มีซุ้มสีมาประจำทั้ง ๘ ทิศ พระอุโบสถ มีลักษณะเช่นเดียว กับพระวิหาร แต่ขนาดย่อมกว่า ต่างกันที่เสาระเบียง เป็นเสาเหลี่ยม และกระเบื้องเคลือบ ที่กรุพนักระเบียงเป็นสีไพล ที่เสาพระอุโบสถ มีสีมาศิลาสร้างติดไว้ทั้ง ๘ ทิศ ซุ้มประตูหน้าต่าง เป็นซุ้มลายดอกพุดตานปูนปั้น ลงรักปิดทอง ประดับกระจก บานประตูและบานหน้าต่างด้านนอก เขียนลายรดน้ำ เช่นเดียวกับพระวิหาร  หน้าบันเป็นปูนปั้น ประดับกระเบื้องเคลือบสี
 
     ตรงกลาง เป็นพระราชสัญลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชเทวี ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธาน พระนามว่า "พระพุทธสิริ" ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒ คืบ ๖ นิ้ว ซึ่งสมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) สร้างและอัญเชิญ มาจากวัดราชาธิวาสเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๙
 

           พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวางศิลาฤกษ์ พระอุโบสถ เมื่อวันอาทิตย์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีฉลู จ.ศ. ๑๒๑๕ ตรงกับวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๓๙๖

 

หน้ารวม l พระเจดีย์ l พระวิหาร l พระอุโบสถ

ตุ๊กตาศิลา l หอระฆังและหอกลอง

จากหนังสือจิตรกรรมฝาผนังวัดโสมนัสวิหาร สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th