หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
พระอุโบสถ
            พระอุโบสถอยู่ด้านหลังพระวิหารและพระวิหารคด มีกำแพงแก้วล้อมรอบเป็นอาณาเขตต่างหาก บนกำแพงแก้วมีซุ้มสีมาประจำทั้ง ๘ ทิศ พระอุโบสถมีลักษณะเช่นเดียวกับพระวิหาร แต่ขนาดย่อมกว่า ต่างกันที่เสาระเบียงเป็นเสาเหลี่ยม และกระเบื้องเคลือบที่กรุพนักระเบียงเป็นสีไพล ที่เสาพระอุโบสถมีสีมาศิลาสร้างติดไว้ทั้ง ๘ ทิศ ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ้มลายดอกพุดตานปูนปั้น ลงรักปิดทองประดับกระจก บานประตูและบานหน้าต่างด้านนอก เขียนลายรดน้ำเช่นเดียวกับพระวิหาร  หน้าบันเป็นปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบสี
ตรงกลางเป็นพระราชสัญลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรม
ราชเทวี ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานพระนามว่า พระพุทธสิริ ขนาด
หน้าตักกว้าง ๒ คืบ ๖ นิ้วซึ่งสมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) สร้างและอัญเชิญ
มาจากวัดราชาธิวาสเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๙


            
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ เมื่อวันอาทิตย์ แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีฉลู จ.ศ. ๑๒๑๕ ตรงกับวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๓๙๖

หน้ารวม l พระเจดีย์ l พระวิหาร l พระอุโบสถ

ตุ๊กตาศิลา l หอระฆังและหอกลอง

- จากหนังสือจิตรกรรมฝาผนังวัดโสมนัสวิหาร สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th