หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
พระวิหาร
             พระวิหารใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้า หันหน้าออกสู่ถนนใหญ่ มีกำแพงแก้วเตี้ย ๆ ล้อม ๓ ด้าน กำแพงแก้วด้านข้าง ทั้งสองด้านไปบรรจบ กับผนังของวิหารคด ซึ่งสร้างเชื่อมต่อ กับด้านหลัง พระวิหารใหญ่. กำแพงแก้วนี้ มีทางเข้าออก ทั้งด้านหน้า และด้านข้าง.
คลิกชมภาพขยาย
 
     พระวิหาร เป็นอาคารทรงไทย ฐานสูง หลังคามุงกระเบื้อง ไม่มีช่อฟ้าใบระกา. หน้าบันเป็นปูนปั้น ประดับลวดลาย ด้วยกระเบื้องเคลือบสี และสีทอง เป็นพระราชสัญลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า โสมนัสวัฒนาวดี พระบรมราชเทวี. พระวิหารมีระเบียง ๓ ด้าน. พนักระเบียง กรุด้วยกระเบื้องเคลือบปรุสีเขียว สุดระเบียงเป็นประต ูเข้าสู่ภายในพระวิหารคตทั้ง ๒ ข้าง. ด้านหน้าพระวิหาร มีบันไดทั้งสู่ชานระเบียง ๒ บันได และขึ้นสู่พระวิหาร ๒ บันได.
 
     ซุ้มประตูหน้าต่าง เป็นปูนปั้นลงรักปิดทอง ประดับกระจก ลายดอกพุดตาน มีรูปพระมหามงกุฎ อยู่ตอนบน. บานประตูหน้าต่าง ภายนอกเขียนลายรดน้ำ ภายในเขียนสี. ผนังด้านในพระวิหาร มีภาพจิตรกรรมต่าง ๆ เช่น เรื่องอิเหนา. ที่ต้นเสา มีลวดลาย โดยลงสีพื้นต่างกัน เพื่อแสดงปริศนาธรรม และมีภาพปริศนาธรรมเล็ก ๆ ที่เสาทุกต้น. พระพุทธรูปประธาน ในบุษบก และพระสาวก บนฐานซุกซี เป็นพระพุทธรูป ที่หล่อในพระบรมมหาราชวัง และพระราชทาน สำหรับพระอาราม. ด้านหลังพระประธาน มีประตูและบันได ลงสู่วิหารคต และลานพระเจดีย์. วิหารคตนี้ นอกจากทางเข้าที่ต่อเนื่อง กับพระวิหารใหญ่แล้ว ยังมีบันได และประตูทางเข้าทางด้านข้าง และด้านหลังอีกด้านละ ๑ ทาง. ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ตรงกลางลาน เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ทำนองเดียวกับ พระเจดีย์วัดมกุฏกษัตริยาราม.

 

หน้ารวม l พระเจดีย์ l พระวิหาร l พระอุโบสถ

ตุ๊กตาศิลา l หอระฆังและหอกลอง

จากหนังสือจิตรกรรมฝาผนัง วัดโสมนัสวิหาร สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th