หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
ตุ๊กตาศิลา
คลิกชมภาพขนาดใหญ่ คลิกชมภาพขนาดใหญ่
คลิกชมภาพขนาดใหญ่


        
    ตุ๊กตาศิลา  ในเขตพุทธาวาสของวัดโสมนัสวิหาร  มีตุ๊กตาศิลาจีนแบบต่าง ๆ  ตั้งประดับอยู่ตามบริเวณต่างๆ เช่น หน้าทางเข้ากำแพงแก้วพระวิหาร  ที่ใต้ร่มไม้ข้างพระวิหารและบริเวณพระอุโบสถ  เป็นต้น  ตุ๊กตาเหล่านี้บางตัวยังอยู่ในสภาพดี แต่โดยมากก็ชำรุด.

หน้ารวม l พระเจดีย์ l พระวิหาร l พระอุโบสถ

ตุ๊กตาศิลา l หอระฆังและหอกลอง
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th