หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
ประวัติการบรรจุพระบรมสารีริกธาต
ณ พระเจดีย์ในพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
             ในรัชกาลที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๔๑๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดกฐินที่วัดโสมนัสวิหาร ได้ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งทรงได้รับมาจากอินเดีย ที่เจดีย์องค์ใหญ่ ดังปรากฏในหนังสือข่าวราชการ ซึ่งพระองค์เทวัญอุไทยวงศ์ (สมเด็จ ฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ) ทรงบันทึกไว้ว่า....

          

     “เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐินกรุงเทพ ฯ ณ วันพุธ เดือน ๑๑ ค่ำ ปีกุน สัปตศก ศักราช (พ.ศ. ๒๔๑๘) เวลาเที่ยงกับ ๒๐ มินิต (นาที). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องฉลองพระองค์เต็มยศอย่างตำรวจ (สีน้ำเงิน) ทรงเครื่องราชอิสริยยศอย่างสูงทั้ง ๔ องค์ แต่สายสะพายนั้นเป็นสายสำหรับนพรัตนราชวราภรณ์ (เหลือง) เสด็จออกทรงพระราชยานแต่พระทวารหน้าพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ ไปประทับที่เกยท่าราชวรดิษฐ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเรือพระที่นั่งทวยเทพถวายกร พร้อมด้วยเจ้าพนักงานตามเสด็จในเรือพระที่นั่ง คือ พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตนเอดเดอกง ๑ พระยาภาสกรวงศ์ ๑ เจ้าหมื่นสรรเพธภักดี ๑ เจ้าหมื่นศรีสรลักษณ์ ๑ เจ้าหมื่นไวยวรนาถ ๑ เจ้าพนักงานกรมภูษามาลา ๒ กรมมหาดเล็ก ๑ กรมอาลักษณ์ ๑ กรมหมอ ๒ กรมแสง ๔ กรมฝีพาย ๒ รวม ๑๗ ฝีพาย ๕๑ รวม ๖๘. เรือวิมานเมืองอินทร์เป็นเรือพระที่นั่งรอง เรือไตรสรมาศ (คือเรือผ้าไตรองค์กฐิน) มีเรือขบวนแห่ตามเคยเหมือนแต่ก่อน. ระยะทางแต่ท่าราชวรดิษฐ์ถึงฉนวนวัดโสมนัสวิหารที่ ๑ เป็น ๑๑๓ เส้น เวลาบ่ายโมงครึ่ง จึงประทับเรือพระที่นั่งที่ฉนวนหน้าวัด แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทรงพระราชยาน ไปประทับที่ประตูกำแพงแก้วหน้าพระอุโบสถแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่พระเจดีย์ ขึ้นบนเกยซึ่งปลูกติดกับพระเจดีย์.

     เวลาบ่ายโมงกับ ๔๓ มินิต (นาที) ทรงบรรจุพระบรมธาตุ บรรจุในกล่องเหล็กและมีแผ่นศิลาข้างด้านหน้าจารึกพระไตรลักษณ์ และด้านหลังจำหลักเป็นดวงชะตาวันประสูติ คือวันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีจอ ลงในแผ่นที่ ๑, แผ่นที่ ๒ นั้น ด้านหน้าเป็นอริยสัจ ด้านหลังเป็นดวงชะตา วันได้ตรัสรู้ คือ วันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีระกา, ในแผ่นที่ ๓ นั้น ด้านหน้าเป็นปฎิจจสมุปบาท ด้านหลังเป็นดวงชะตาวันปรินิพพาน คือ วันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีกุน. ศิลาทั้ง ๓ แผ่นนี้ ปิดทองล้วน ถุงผ้าขาวห่อแล้ว เจ้าพนักงานราชบัณฑิตได้เชิญทูลเกล้า ฯ ถวาย.

     ครั้นทรงบรรจุในพระเจดีย์เสร็จแล้ว จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าประทับในพระอุโบสถ ทรงนมัสการพระพุทธปฎิมากรแล้ว นายบำเรอจึงทูลรายงานพระสงฆ์ คือมีจำนวนพระสงฆ์จำพรรษาในพระอารามนั้น. พระราชาคณะ ๑ หม่อมเจ้าพระในกรมหลวงสรรพศิลปปรีชา ๑, หม่อมราชวงศ์ในหม่อมเจ้าเนตรในกรมหมื่นสุนทรธิบดี ๒, ฐานานุกรม ๘, เปรียญ ๓, อันดับเรียนคันถะธุระ ๒๐, อันดับเรียนวิปัสสนาธุระ ๒๖ รวมพระสงฆ์ ๖๑ รูป แล้ว พระราชทานเทียนอุโบสถแก่พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ ไปถวายพระ แลผ้าห่มพระพุทธรูปแก่ภูษามาลาแล้ว จึงพระราชทานกฐินตามธรรมเนียมธรรมยุติกา. พระพิมลธรรม (ทับ พุทธสิริ ป.ธ.๙) เป็นผู้ครองกฐิน และทรงประเคนผ้าไตรปี ๑๔ ไตรแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานไตรปีแก่พระวุฒิการบดีให้นำไปพระราชทานแก่พระวินัยธร (ด้วง) ที่กุฏีซึ่งอาพาธอยู่ที่กุฏิ

 

หน้ารวม l พระเจดีย์ l พระวิหาร l พระอุโบสถ

ตุ๊กตาศิลา l หอระฆังและหอกลอง

- จากหนังสือโสมนัสสาร ฉบับพิเศษ ครบรอบ ๒๕ ปี และแจกประกาศนียบัตร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโสมนัสวิหาร ๑๘ กันยายน ๒๕๓๑

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th