หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
พระเจดีย์
พระเจดีย์องค์ใหญ่
พระเจดีย์องค์เล็ก (เจดีย์มอญ)

              พระเจดีย์วัดโสมนัสวิหารเป็นพระเจดีย์สีทอง สูงสง่าน่าชมมากแห่งหนึ่ง บางวัดมีพระเจดีย์ก็จริง แต่ก็สร้างปะปนกับสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ คือมีสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ บดบังอยู่ ทำให้ไม่สูงเด่นและไม่สง่า บรรดาพระเจดีย์ในกรุงเทพมหานคร เว้นพระเจดีย์ภูเขาทองวัดสระเกศแล้ว พระเจดีย์วัดโสมนัสวิหารใหญ่และสูงเด่นที่สุด คือสูง ๒๗ วา ๓ ศอก เท่ากับ ๕๕ เมตร ส่วนกว้างโดยรอบฐาน ๘๐ เมตร.

              เมื่อชาวต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว เดินผ่านมาเห็นยอดพระเจดีย์วัดโสมนัสวิหารแล้ว ก็อดไม่ได้ที่จะเดินแวะเข้ามาชม. เราจะพบชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาชมวัดโสมนัสวิหารทุกวัน ทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์พระเจดีย์นั้นสง่างาม ปิดด้วยกระเบื้องโมเสสสีทอง มองดูเหมือนสุวรรณเจดีย์ (เจดีย์ทอง) ทำให้เกิดศรัทธาปสาทะแก่ผู้พบเห็นโดยทั่วไป. แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลปัจจุบัน เมื่อพระองค์เสด็จไปต่างประเทศหรือเสด็จกลับจากต่างประเทศ พบเครื่องบินผ่านนครหลวง ทรงทอดพระเนตรเห็นพระเจดีย์ของวัดวาอารามต่าง ๆ พระองค์ก็ทรงรู้สึกประทับพระราชหฤทัย. ดังกระแสพระพระดำรัสที่ตรัสเมื่อพระองค์เสด็จมาพระราชทานผ้าพระกฐินที่วัดโสมนัสวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ตอนหนึ่งว่า “เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เห็นยอดพระเจดีย์ทำให้รู้สึกชื่นใจ สบายใจ” นี้คือลักษณะของชาวไทยทุกคนผู้เป็นผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา.

              พระเจดีย์วัดโสมนัสวิหารมีอยู่ ๒ องค์ คือ
              ๑. พระเจดีย์องค์ใหญ่ อันเป็นพระเจดีย์แบบลังกาวงศ์ ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายใน

              ๒. พระเจดีย์องค์เล็ก ในเขตคณะ ๒ เป็นพระเจดีย์แบบลอมฟาง มีลักษณะเช่นเดียวกับปรินิพพานสถูปในอินเดีย อันเป็นลักษณะของพระเจดีย์ยุคแรกในพระพุทธศาสนา แต่ทางวัดโสมนัสวิหารเรียกพระเจดีย์องค์นี้ว่า “เจดีย์มอญ” ที่เรียกเช่นนี้อาจจะเป็นได้ว่า เจดีย์ประเภทนี้สร้างกันโดยมากในประเทศมอญ กล่าวกันว่าพระเจดีย์ประเภทนี้มีอยู่ ๒ แห่ง เท่านั้นในประเทศไทย คือที่วัดโสมนัสวิหารนี้องค์หนึ่ง และที่วัดกันมาตุยาราม ในกรุงเทพฯ อีกองค์หนึ่ง. ฉะนั้น พระเจดีย์ประเภทนี้จึงชื่อว่าเป็นพระเจดีย์ที่หาดูได้ยากในประเทศไทย เพราะมีอยู่ ๒ องค์เท่านั้น จึงควรรักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพเดิมต่อไป.

อ่าน ประวัติการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

หน้ารวม l พระเจดีย์ l พระวิหาร l พระอุโบสถ

ตุ๊กตาศิลา l หอระฆังและหอกลอง

- จากหนังสือของดีวัดโสมนัสวิหาร พระศรีสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th