หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
หอระฆังและหอกลอง
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
หอกลอง
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
ระฆังบนพระเจดีย์
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
หอระฆัง


            หอระฆังและหอกลอง  มีลักษณะแปลก จากพระอารามอื่นๆ  คือ สร้างเป็นหอกลม  หลังคาแบบจีน  เจาะหน้าต่าง เป็นช่องกลม  หอระฆัง ตั้งอยู่ชิดด้านนอก ของกำแพงพุทธาวาส ด้านซ้าย  ส่วนหอกลอง ตั้งชิดด้านนอก ของกำแพงพุทธาวาส ด้านขวา
.

 

หน้ารวม l พระเจดีย์ l พระวิหาร l พระอุโบสถ

ตุ๊กตาศิลา l หอระฆังและหอกลอง
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th