หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
วันธรรมสวนะตามปักษ์
วัดโสมนัสวิหาร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
วันที่ เดือน วัน ขึ้น แรม ฤดู(ปักษ์ถ้วน/ขาด)
มกราคม พฤหัส   เหมันต์
๑๒ มกราคม พฤหัส ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)
๒๐ มกราคม ศุกร์    
๒๗ มกราคม ศุกร์   ๑๕ (ปักษ์ถ้วน)
กุมภาพันธ์ เสาร์    
๑๑ กุมภาพันธ เสาร์ ๑๕   มาฆบูชา(ปักษ์ถ้วน)
๑๙ กุมภาพันธ์ อาทิตย์    
๒๕ กุมภาพันธ เสาร์   ๑๔ (ปักษ์ขาด)
มีนาคม อาทิตย์    
๑๒ มีนาคม อาทิตย์ ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)
๒๐ มีนาคม จันทร์    
๒๗ มีนาคม จันทร์   ๑๕ (ปักษ์ถ้วน)คิมหันต์
เมษายน อังคาร    
๑๑ เมษายน อังคาร ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)
๑๙ เมษายน พุธ    
๒๕ เมษายน อังคาร   ๑๔ (ปักษ์ขาด)
พฤษภาคม พุธ    
๑๐ พฤษภาคม ศุกร์ ๑๕   วิสาขบูชา(ปักษ์ถ้วน)
๑๘ พฤษภาคม เสาร์   อัฏฐมีบูชา
๒๕ พฤษภาคม พฤหัส   ๑๕ (ปักษ์ถ้วน)
มิถุนายน ศุกร์    
มิถุนายน ศุกร์ ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)
๑๗ มิถุนายน เสาร์    
๒๔ มิถุนายน เสาร์   (ปักษ์ถ้วน)
กรกฎาคม อาทิตย์    
กรกฎาคม เสาร์ ๑๕   อาสาฬหบูชา(ปักษ์ขาด)
๑๖ กรกฎาคม อาทิตย์    
๒๓ กรกฎาคม อาทิตย์   ๑๕ (ปักษ์ถ้วน)วัสสาน์
๓๑ กรกฎาคม จันทร์    
สิงหาคม จันทร์ ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)
๑๕ สิงหาคม อังคาร    
๒๒ สิงหาคม อังคาร   (ปักษ์ถ้วน)
๓๐ สิงหาคม พุธ    
กันยายน อังคาร ๑๕   (ปักษ์ขาด)
๑๓ กันยายน พุธ    
๒๐ กันยายน พุธ   ๑๕ (ปักษ์ถ้วน)
๒๘ กันยายน พฤหัส    
ตุลาคม พฤหัส ๑๕   มหาปวารณา(ปักษ์ถ้วน)
๑๓ ตุลาคม ศุกร์    
๒๐ ตุลาคม ศุกร์   (ปักษ์ถ้วน)
๒๘ ตุลาคม เสาร์    
พฤศจิกายน ศุกร์ ๑๕   (ปักษ์ขาด)
๑๑ พฤศจิกายน เสาร์    
๑๘ พฤศจิกายน เสาร์   ๑๕ (ปักษ์ถ้วน)เหมันต์
๒๖ พฤศจิกายน อาทิตย์    
ธันวาคม อาทิตย์ ๑๕   (ปักษ์ถ้วน)
๑๑ ธันวาคม จันทร์    
๑๘ ธันวาคม จันทร์    
๒๖ ธันวาคม อังคาร   (ปักษ์ขาด)
มาฆบูชา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์, วิสาขบูชา วันที่ ๑๐ พฤษภาคม, ถวายพระเพลิง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม,
อาสาฬหบูชา วันที่ ๘ กรกฎาคม, เข้าพรรษา วันที่ ๙ กรกฎาคม, ปวารณาออกพรรษา วันที่ ๕ ตุลาคม
เจริญพระพุทธมนต์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๑๓ กรกฎาคม
นมัสการพระปฐมเจดีย์ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน..
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th