แผนผังภายในวัดโสมนัสราชวรวิหาร
๑. พระวิหารใหญ่และวิหารคต ๑๘. ตึก ๘๐ ปีสมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธัมมเถระ)
๒. พระเจดีย์องค์ใหญ่ ๑๙. หอกลอง(ซ้าย) หอระฆัง(ขวา)
๓. พระอุโบสถ ๒๐. เมรุฌาปนสถานกองทัพบก
๔. กุฏิสำนักงานกรรมฐาน ๒๐-๑. ศาลาสวดศพ ๑
๕. ตึก ๑๕๐ ปี(กุฏิเจ้าอาวาส) ๒๐-๒. ศาลาสวดศพ ๒
๖. โรงเรียนพระปริยัติธรรม(สาลักษณาลัย) ๒๐-๓. ศาลาสวดศพ ๓
๗. สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธรรมยุต)
๒๐-๔. ศาลาสวดศพ ๔
๘. ศาลาสถิตยุทธการ ๒๐-๕. ศาลาสวดศพ ๕
๙. ศาลาจตุรมุขหน้าวัด ๒๐-๖. ศาลาสวดศพ ๖
๑๐. หมู่กุฏิคณะ๑ ๒๐-๗. ศาลาสวดศพ ๗
๑๑. หมู่กุฏิคณะ๒ ๒๐-๘. ศาลาสวดศพ ๘
๑๒. หมู่กุฏิคณะ๓ ๒๐-๙. ศาลาสวดศพ ๙
๑๓. พระเจดีย์มอญ ๒๐-๑๐. ศาลาสวดศพ ๑๐
๑๔.หมู่กุฏิคณะ๔ ๒๑. กองการฌาปนกิจกองทัพบก
๑๕. หมู่กุฏิคณะ๕ ๒๒. สุสานเก็บศพ
๑๖. หมู่กุฏิคณะ๖ ๒๓. โรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร(ประถม)
๑๗. หอพระไตรปิฏก ๒๔. ศาลา ๒๐๐ ปี(พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
  ๒๕. สำนักชีวัดโสมนัสวิหาร
 
 
 
 
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ) หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.