หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
ตารางอบรมกรรมฐาน
รายการอบรมกรรมฐานและศาสนกิจที่ต้องปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๐
ของ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณโณ ป.ธ.๙ ,ศน.บ.,MA.)
เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต)
วันที่
เดือน
รายการปฎิบัติศาสนกิจ
๓๑-๑ ธ.ค.-ม.ค. อบรมภาวนาในโอกาสวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่แก่ศิษย์กรรมฐานและผู้สนใจ ณ พระวิหารใหญ่ วัดโสมนัสวิหาร

๑๒-๒๑

ก.พ. อบรมกรรมฐานหลักสูตรชั้นต้น ๑๐ วัน รุ่นที่ ๓๕ ณ วัดธรรมประดิษฐ์(ดอนคันตก) อ.สทิงพระ จ.สงขลา
๑๗ ก.พ. บำเพ็ญกุศลประจำปีวันมรณภาพ เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธมฺมมหาเถร) ณ พระวิหารใหญ่
๑๑ ก.พ. วันมาฆบูชา มีการฟังธรรมในช่วงเช้า ปฎิบัติธรรมในช่วงกลางวัน เวียนเทียนตอนเย็น และแสดงธรรมตลอดคืนยันรุ่ง
๑๔-๑๘ มี.ค. ตรวจบาลีสนามหลวงประจำปี
๑-๑๒ เม.ย. อบรมกรรมฐานหลักสูตร ๑๕ วัน แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดเขาบรรจบ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
๑๕ พ.ค. บำเพ็ญกุศลประจำปีอุทิศโยมบิดามารดา ที่บ้านดอนคัน ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
๑๐ พ.ค. วันวิสาขบูชา มีการฟังธรรมในช่วงเช้า ปฎิบัติธรรมในช่วงกลางวัน เวียนเทียนตอนเย็น และแสดงธรรมตลอดคืนยันรุ่ง
๑๘ พ.ค. วันอัฏมีบูชา(วันถวายพระเพลิง) มีการฟังธรรมในช่วงเช้า ปฎิบัติธรรมในช่วงกลางวัน เวียนเทียนตอนเย็น และแสดงธรรมตลอดคืนยันรุ่ง
๒๒-๒๘ พ.ค. อบรมกรรมฐาน หลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน รุ่นที่ ๑๒๗ ณ วัดโสมนัสวิหาร
๒๔ มิ.ย. ทำบุญวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ ๘๑ ปี ที่วัดโสมนัสวิหาร

ก.ค. วันอาสาฬหบูชา มีการแสดงธรรมตอนเช้า ปฏิบัติธรรมในช่วงกลางวัน เวียนเทียน และตอนกลางคืนมีการแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
ก.ค. วันเข้าพรรษา
๑๓ ก.ค. เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
๙-๑๕ ต.ค. อบรมกรรมฐาน หลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน รุ่นที่ ๑๒๘ ณ วัดโสมนัสวิหาร
ต.ค. ปวารณาออกพรรษา
พ.ย. กฐินพระราชทานวัดโสมนัสวิหาร โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ย. บำเพ็ญกุศลประจำปีอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส และพระเถรบูรพาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร ณ พระวิหารใหญ่
๖-๑๒ พ.ย. อบรมกรรมฐาน หลักสูตรชั้นต้น ๗ วัน รุ่นที่ ๑๒๘ ณ วัดโสมนัสวิหาร
๑๓-๑๘ พ.ย. เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศเกาหลีใต้
 
ระเบียบการปฏิบัติตน และกำหนดการฝึอบรมประจำวัน
   วัดโสมนัสวิหารมีการฝึกอบรมกรรมฐาน ซึ่งดำเนินการอบรมตลอดรายการโดยพระสาสนโสภณ เจ้าอาวาส เป็นระยะเวลา ๗ วัน ทั้งนี้หลักสูตรชั้นต้น จะฝึกในกรุงเทพฯ(ที่วัด)
วัดโสมนัสวิหาร มีการฝึกอบรมกรรมฐาน ซึ่งดำเนินการอบรมตลอดรายการโดยพระสาสนโสภณ เจ้าอาวาส เป็นระยะเวลา ๗ วัน ทั้งนี้หลักสูตรชั้นต้นจะฝึกในกรุงเทพฯ (ที่วัด) โดยมาเช้ากลับเย็น เป็นเวลาประมาณ ๖-๗ ชั่วโมงต่อต่อวัน (๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ไม่อาจ จะทิ้งบ้านไปค้างคืนที่วัดได้ อย่างไรก็ดี ทางวัดก็มีที่พักค้างคืนให้จำนวนหนึ่ง
ผู้จะเข้าฝึกอบรมกรรมฐานในชั้นนี้ควรปฏิบัติดังนี้
๑. ทำตนให้ว่างจากการทำงาน โดยทำธุระให้เสร็จก่อนหรือเลื่อนธุระให้พ้นช่วงจะอบรม เพื่อไม่ให้กังวล
๒. ตั้งใจมาทุกวันให้ตรงเวลา อย่าขาดหรือมาสาย เพื่อไม่รบกวนผู้อื่นที่ปฏิบัติ
๓. รับประทานอาหารเช้าแต่พอประมาณ
๔. ทุกท่านต้องแต่งชุดขาวสุภาพ ไม่ควรใส่เสื้อยืด สำหรับสตรีห้ามนุ่งกระโปรงสั้นหรือกางเกง
๕. ตั้งใจรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ ไม่คุยขณะปฏิบัติ สำรวมกาย วาจา ใจให้มาก
๖. หากมีข้อสงสัยให้เรียนถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา
๗. ควรเตรียมตัวและใจให้พร้อมเพื่อเข้าฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จริงจังตลอด ๗ วัน
๘. ไม่ควรใช้นาฬิกาที่มีเสียงปลุกหรือบอกนาทีและชั่วโมง เพราะจะรบกวนผู้นั่งใกล้เคียง
๙. สุภาพสตรี หากต้องการพักที่สำนักชีวัดโสมนัสวิหาร ก็ติดต่อได้ไม่เกิน ๕๐ คน โดยการบวชเนกขัมมะ ส่วนสุภาพบุรุษถ้าต้องการพักที่วัด ก็พักได้ไม่เกิน ๑๐ คน เพราะสถานที่มีจำกัด
๑๐. ไม่ควรนำเด็กมาด้วยเพราะจะทำให้เป็นภาระ
 
กำหนดการฝึกอบรมประจำวัน
เวลา
กำหนดการ
๙.๐๐ - ๙.๒๐ น. บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์และสมาทานศีล
๙.๒๐ - ๙.๕๐ น. บรรยายธรรม
๙.๕๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝึกจิตตภาวนา (นั่งสมาธิสลับการเดินจงกรม)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มีอาหารเลี้ยงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งแบบธรรมดาและมังสวิรัติ)
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. บรรยายธรรม
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ฝึกจิตตภาวนา (นั่งสมาธิสลับการเดินจงกรม) มีช่วงพักระยะเวลาประมาณ ๑๕ นาที และช่วงท้ายสุดมีการสวดอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตาประจำวัน
 
ศาสนกิจที่ทำติดต่อกันรายเดือนหรือที่ต้องปฏิบัติตลอดปี ๒๕๕๕
๑. อบรมกรรมฐานทุกวันพระตามปักษ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๒. พบศิษย์กรรมฐานรุ่นต่างๆ เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมการปฏิบัติทุกวันเสาร์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ของทุกเดือน
๓. แสดงธรรมในวันธรรมสวนะ(วันพระตามปักษ์)ในพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร ทั้งภาคเช้า (๐๙.๓๐ น.) และภาคบ่าย (๑๕.๐๐ น.) รวม ๑๕ ครั้ง (ตามตารางแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ ประจำปี ของวัดโสมฯ)
๔. บรรยายธรรมและนำปฏิบัติกรรมฐานแก่อุบาสกอุบาสิกาและศิษย์กรรมฐาน ที่พระวิหารวัดโสมนัสวิหาร เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ทุกวันพระตามปักข์ ตลอดพรรษา
๕. สอนวิชากรรมฐานแก่พระภิกษุนักศึกษาชั้นปริญญาโท ที่บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
๖. ทบทวนกรรมฐานทุกวันพระตามปักขคณนา และทุกวันเสาร์ที่ ๑ และ ๓ ของทุกเดือน
จึงขอแจ้งให้คณะศิษย์และท่านผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน
พระสาสนโสภณ
๑ มกราคม ๒๕๖๐
การสมัครเข้ารับการอบรมกรรมฐาน
สมัครได้ที่วัดโสมนัสวิหาร ก่อนการอบรม ๑๕ วัน
จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร รุ่นละไม่เกิน ๒๕๐ คน ไม่รับผู้ที่อายุต่ำกว่า ๑๔ ปี
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร กรุณาติดต่อที่

๑. กุฏิพระสาสนโสภณ ข้างพระอุโบสถ โทร. ๐๒-๒๘๑-๗๙๔๔ โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๖๐๔๒
๒. สำนักชี วัดโสมนัสวิหาร โทร. ๐๒-๒๘๑-๓๐๒๔
กำหนดการในบางเดือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่โดยมากจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 
ดาวน์โหลดใบสมัครอบรมกรรมฐานได้ที่นี่
กรอกข้อมูลแล้วกรุณาส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ (๐๒)๒๘๒-๖๐๔๒
แล้วโทรมาสอบถามข้อมูลที่เบอร์ (๐๒)๒๘๑-๗๙๔๔ (คุณโอฬาร) หรือที่(๐๘๙)๑๙๘-๕๐๗๔
พระวิหารใหญ่(สถานที่อบรม)
พระวิหารใหญ่ภายใน
พระวิหารใหญ่ภายใน
พระิวิหารใหญ่ภายใน
พระวิหารคต
พระวิหารคต
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th