หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
การก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ (๒)
 
     ครั้นถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ พระสิริปัญญามุนี ได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยโรคชรา รวมเวลาครองวัดของท่าน เป็นเวลา ๘ ปี (๒๘๔๑ - ๒๔๘๙) นับท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ห้าของวัดโสมนัสวิหาร. 
 
เจ้าอาวาสองค์ที่หก
    ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้ทรงแต่งตั้งพระมหาจับ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙ เป็นผู้รักษาการ ในตำแหน่งเจ้าอาวาส. ครั้นถึงวันที่ ๑ มีนาคม ศกเดียวกัน พระมหาจับ ก็ได้รับพระราชทานสมศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่ "พระอมรมุนี" และเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่หกสืบต่อมา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับพระราชทานสถาปนา เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่ "สมเด็จพระวันรัต".
     กิจการของวัด ที่ได้ปรับปรุง ก่อสร้าง ปฏิสังขรณ์ และกิจการด้านอื่น ๆ ของวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้ :-
  
เรื่องก่อสร้างปฏิสังขรณ์
   ๑. บูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิ ที่ชำรุดทรุดโทรมทั่วไปในวัด ให้อยู่สภาพเรียบร้อย อยู่อาศัยได้ จำนวนหลายหลัง
   ๒. รื้อหอฉันประจำคณะ ๑ คณะ ๓ และคณะ ๔ ปลูกใหม่รวม ๓ หลัง
   ๓. ปฏิสังขรณ์หอกลอง หอระฆัง ซุ้มมหาสีมา ๔ มุมวัด
   ๔. ปฏิสังขรณ์กำแพงรอบวัด และกำแพงส่วนใหญ่ทั่วไป ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้อยู่ในภาพดี
   ๕. ปูพื้นลานรอบพระอุโบสถ ปฏิสังขรณ์กำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ และทำถนนรอบพระอุโบสถ
   ๖. ปูพื้นกระเบื้องตามคณะต่าง ๆ ใหม่ และบูรณะปฏิสังขรณ์ ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้มีสภาพดีขึ้น
   ๗. ทำปูนที่เสาและผนังวิหารคต ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้มีสภาพดีขึ้น
   ๘. เทพื้นคอนกรีตระหว่าง คณะ ๑ กับคณะ ๒ กับคณะ ๓ และบริเวณหน้ากุฏิแถวนอก
คณะ ๑ คณะ ๓ และปูพื้นกระเบื้องที่ลานพระเจดีย์มอญใหม่
   ๙. ทำถนนคอนกรีตที่ลานหน้าวัด จากศาลาจตุรมุข จนถึงถนนกรุงเกษม ๑ สาย
   ๑๐. สร้างบ่อน้ำประจำคณะ ๖ บ่อ
   ๑๑. ปิดทองลายรดน้ำ บานประตู หน้าต่าง พระอุโบสถ และพระวิหารทั้งหมด พร้อมทั้งซุ้มด้วย
   ๑๒. ประดับหน้าบัน พระอุโบสถ และวิหาร ด้วยกระเบื้องโมเสสสีทอง
   ๑๓. เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาวิหารคตทั้งหมด เป็นกระเบื้องเคลือบสี
   ๑๔. มีผู้ศรัทธาสร้างกุฏิเป็นตึก ๒ ชั้น จำนวน ๒ หลัง
   ๑๕. บูรณะปฏสังขรณ์ศาลาจตุรมุขหน้าพระวิหาร ๑ หลัง ศาลาหน้าคณะ ๑ และคณะ ๔ และศาลาด้านหลังวัด หน้าคณะ ๓ และคณะ ๖ รวม ๕ หลัง ให้สวยงามขึ้น โดยมุงหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบสี
   ๑๖. ทำกำแพงรั้วกั้นหน้าวัด ขนานกับถนนกรุงเกษม ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งหนึ่งใช้เหล็กครึ่งหนึ่ง
   ๑๗. บูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์องค์ใหญ่ โดยประดับด้วยกระเบื้องโมเสสสีทองทั้งองค์ สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทเศษ)
   ๑๘. รื้อศาลาข้างพระอุโบสถ ๒ หลัง ดัดแปลงเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมชั้นเดียว มุงกระเบื้องเคลือบสี เฉพาะหลังด้านซ้ายพระอุโบสถ สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๕๗,๐๐๐.๐๐ บาทเศษ(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเศษ) อีกหลังหนึ่ง ใช้เป็นสำนักงาน และห้องสมุด ของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ๑๙. ปูพื้นหินที่ลานหน้าพระวิหาร
   ๒๐. ซ่อมแซมถนนในวัดทุกสายให้มีสภาพเรียบร้อย
 
     การบูรณะปฏิสังขรณ์ และการก่อสร้าง ดังกล่าวมานี้ ได้อาศัยทุน ที่เกิดจากผลประโยชน์ของวัดเป็นส่วนใหญ่ และจากผู้ศรัทธาบริจาค เป็นรายบ้าง เช่น
   ๑. คุณหญิงละม่อม นิกรกิตติการ ปฏิสังขรณ์กุฏิใหญ่คณะ ๔ หนึ่งหลัง และทำถนนรอบพระอุโบสถ
   ๒. คุณนายพร้อม ได้บูรณะกุฏิข้างพระอุโบสถ ๑ หลัง
   ๓. บริษัทแชฟ้า จำกัด ทำถนนคอนกรีต ที่ลานหน้าวัดสายกลาง ๑ สาย
   ๔. ม.จ. ธัญญลักษณ์ ม.จ. หญิง รัชชมาลีนี สุขสวัสดิ์ และ ม.จ. ประสมสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ทรง
ปฏิสังขรณ์กุฏิ ๒ ชั้น ที่คณะ ๑ แถวนอก ๑ หลัง
   ๕. คุณหญิงโชฎึกราชเศรษฐี (เพิ่ม เลาหเศรษฐี) สร้างกุฏิเป็นตึก ๒ ชั้น ๑ หลัง
   ๖. คุณหญิงถนอม พิพากษาสัตยาธิปตัย สร้างกุฏิเป็นตึก ๒ ชั้น ๑ หลัง
   ๗. คุณชำนาญ ยุวบูรณ์ และคุณหญิง ปฏิสังขรณ์ปิดทองลายรดน้ำ ประตูพระวิหาร ๒ ช่อง
   ๘. พลตรีวิเชียร สุตันตานนท์ และคุณหญิง ปฏิสังขรณ์ปิดทองลายรดน้ำ ประตูพระวิหาร
ประตูกลางด้านหน้า ๑ ชู่อง
   ๙. อุบาสิกา หลิน ร.อ. สุข พะวงศ์ผล ครูภาวิบูลย์ หิรัญประดิษฐ์ ปฏิสังขรณ์ปิดทอง
ลายรดน้ำ ประตูพระวิหาร ๑ ช่อง
   ๑๐. คณะอุบาสกอุบาสิกา ที่ฟังเทศน์ในพระวิหาร ปฏิสังขรณ์ปิดทองลายรดน้ำ ประตู
ูพระวิหาร ๑ ช่อง
   ๑๑. นายเก็บ ม่วงสมัย พร้อมด้วยคณะ ได้ถวายนาฬิกาเรือนใหญ่ ไว้ประจำพระอุโบสถ ๑ เรือน
   ๑๒. คุณระทวย และคุณทวี หนุนภักดี ได้เทพื้นคอนกรีต หน้าโรงเรียนสาลักษณาลัย
ถวายโต๊ะหมู่ ๗ และโต๊ะหมู่ ๙ พร้อมเครื่องตั้ง พระพุทธรูป ๑ องค์ และอาสนสงฆ์
   ๑๓. นายทองเริ่ม นางแก้ว เนตรหนู ได้บูรณะถนนทั้งสองข้างพระอุโบสถ
พร้อมทั้งเทพื้นคอนกรีต ข้างคณะ ๓
   ๑๔. น.ส. สุกัญญา สถิตยุทธการ ได้สร้างศาลาข้างพระอุโบสถ ๑ หลัง โดยรื้อศาลาโรงเก่า
ที่ทรุดโทรมใช้การไม่ได้ สร้างขึ้นให้สูง ทำพื้นหินขัด ก่อฝาผนังมีประตูหน้าต่าง มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี ส่วนรูปทรงรักษาแบบเดิมไว้ ใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม ให้ชื่อว่า "ศาลาสถิตยุทธการ" เพื่ออุทิศกุศลแด่ พลเอก หลวงสถิตยุทธการ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าก่อสร้าง และเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งสิ้น ๒๒๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓
   ๑๕. ทางวัดได้รื้อศาลาเก่าอืกด้านหนึ่ง ของพระอุโบสถ ซึ่งมีรูปทรงเหมือนกันกับ
ศาลาสถิตยุทธการ เป็นแต่เครื่องอุปกรณ์ภายในต่างกัน ใช้ทุนของวัด รวมกับทุนบูรณะวัด จากรัฐบาล ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
๑๖๗,๙๘๐.๒๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)
ใช้เป็นสำนักงานห้องสมุด ของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔
นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ได้บริจาคสมบทบ ช่วยในการปฏิสังขรณ์ และสร้างถาวรวัตถุ ให้แก่วัด โดยที่ไม่ได้ออกนามมา ณ ที่นี้อีกเป็นจำนวนมาก
   ๑๖. ในปี ๒๕๒๔ คุณเถลิง เหล่าจินดา และบุตรธิดา ได้สร้างตึกสุมาลีอนุสรณ์
เพื่อถวายเป็นที่อยู่ประจำ หรือสำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ ของเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระวันรัต ในเขตคณะ ๔ ทางด้านหน้า เป็นตึกทรงไทย ๒ ชั้น สิ้นเงินการก่อสร้าง
ทั้งสิ้น ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาท) ในการก่อสร้างครั้งนี้ ได้มีท่านเจ้าคุณพระราชสีลโสภณ (ไพรัช โชติโก ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร และรองเจ้าคณะ ๓ ในสมัยที่ยังเป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน และควบคุม ในการก่อสร้างจนสำเร็จ.

การก่อสร้างและปฏิสังขรณ์  กลับหน้า ๑ <<

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th