หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
การก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ (๒)

   ครั้นถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ พระสิริปัญญามุนี ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา รวมเวลาครองวัดของท่านเป็นเวลา ๘ ปี (๒๘๔๑ - ๒๔๘๙) นับท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ห้าของวัดโสมนัสวิหาร. 

เจ้าอาวาสองค์ที่หก
    ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้ทรงแต่งตั้งพระมหาจับ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙ เป็นผู้รักษาการ
ในตำแหน่งเจ้าอาวาส. ครั้นถึงวันที่ ๑ มีนาคม ศกเดียวกัน พระมหาจับ
ก็ได้รับพระราชทานสมศักดิ์เป็นพระราชาคณะท ี่พระอมรมุนี และเป็น
เจ้าอาวาสองค์ที่หกสืบต่อมา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ปี พ.ศ. ๒๕๒๐
ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ "สมเด็จพระวันรัต".

             กิจการของวัดที่ได้ปรับปรุงก่อสร้างปฏิสังขรณ์ และกิจการด้านอื่น ๆ ของวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้ :
-

เรื่องก่อสร้างปฏิสังขรณ์
   ๑. บูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิที่ชำรุดทรุดโทรมทั่วไปในวัด ให้อยู่สภาพเรียบร้อยอยู่
อาศัยได้จำนวนหลายหลัง
   ๒. รื้อหอฉันประจำคณะ ๑ คณะ ๓ และคณะ ๔ ปลูกใหม่รวม ๓ หลัง
   ๓. ปฏิสังขรณ์หอกลอง หอระฆัง ซุ้มมหาสีมา ๔ มุมวัด
   ๔. ปฏิสังขรณ์กำแพงรอบวัด และกำแพงส่วนใหญ่ทั่วไป ที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในภาพดี
   ๕. ปูพื้นลานรอบพระอุโบสถ ปฏิสังขรณ์กำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ และทำถนนรอบพระอุโบสถ
   ๖. ปูพื้นกระเบื้องตามคณะต่าง ๆ ใหม่ และบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพดีขึ้น
   ๗. ทำปูนที่เสาและผนังวิหารคตที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพดีขึ้น
   ๘. เทพื้นคอนกรีตระหว่าง คณะ ๑ กับคณะ ๒ กับคณะ ๓ และบริเวณหน้ากุฏิแถวนอก
คณะ ๑ คณะ ๓ และปูพื้นกระเบื้องที่ลานพระเจดีย์มอญใหม่
   ๙. ทำถนนคอนกรีตที่ลานหน้าวัด จากศาลาจตุรมุขจนถึงถนนกรุงเกษม ๑ สาย
   ๑๐. สร้างบ่อน้ำประจำคณะ ๖ บ่อ
   ๑๑. ปิดทองลายรดน้ำบานประตู หน้าต่าง พระอุโบสถ และพระวิหารทั้งหมด พร้อมทั้งซุ้มด้วย
   ๑๒. ประดับหน้าบันพระอุโบสถและวิหารด้วยกระเบื้องโมเสสสีทอง
   ๑๓. เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาวิหารคตทั้งหมดเป็นกระเบื้องเคลือบสี
   ๑๔. มีผู้ศรัทธาสร้างกุฏิเป็นตึก ๒ ชั้น จำนวน ๒ หลัง
   ๑๕. บูรณะปฏสังขรณ์ศาลาจตุรมุขหน้าพระวิหาร ๑ หลัง ศาลาหน้าคณะ ๑ และคณะ ๔ และศาลา
ด้านหลังวัด หน้าคณะ ๓ และคณะ ๖ รวม ๕ หลัง ให้สวยงามขึ้น โดยมุงหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบสี
   ๑๖. ทำกำแพงรั้วกั้นหน้าวัด ขนานกับถนนกรุงเกษมก่ออิฐฉาบปูนครึ่งหนึ่งใช้เหล็กครึ่งหนึ่ง
   ๑๗. บูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์องค์ใหญ่ โดยประดับด้วยกระเบื้องโมเสสสีทองทั้งองค์ สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทเศษ)
   ๑๘. รื้อศาลาข้างพระอุโบสถ ๒ หลัง ดัดแปลงเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมชั้นเดียว มุงกระเบื้องเคลือบสี เฉพาะหลังด้านซ้ายพระอุโบสถ สิ้นค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๕๗,๐๐๐.๐๐ บาทเศษ(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเศษ) อีกหลังหนึ่งใช้เป็นสำนักงานและห้องสมุดของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัด
   ๑๙. ปูพื้นหินที่ลานหน้าพระวิหาร
   ๒๐. ซ่อมแซมถนนในวัดทุกสายให้มีสภาพเรียบร้อย

   การบูรณะปฏิสังขรณ์และการก่อสร้างดังกล่าวมานี้ได้อาศัยทุนที่เกิดจากผลประโยชน์ของวัดเป็นส่วนใหญ่ และจากผู้ศรัทธาบริจาคเป็นรายบ้าง เช่น
   ๑. คุณหญิงละม่อม นิกรกิตติการ ปฏิสังขรณ์กุฏิใหญ่คณะ ๔ หนึ่งหลัง และทำถนนรอบพระอุโบสถ
   ๒. คุณนายพร้อม ได้บูรณะกุฏิข้างพระอุโบสถ ๑ หลัง
   ๓. บริษัทแชฟ้า จำกัด ทำถนนคอนกรีตที่ลานหน้าวัดสายกลาง ๑ สาย
   ๔. ม.จ. ธัญญลักษณ์ ม.จ. หญิง รัชชมาลีนี สุขสวัสดิ์ และ ม.จ. ประสมสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ทรง
ปฏิสังขรณ์กุฏิ ๒ ชั้น ที่คณะ ๑ แถวนอก ๑ หลัง
   ๕. คุณหญิงโชฎึกราชเศรษฐี(เพิ่ม เลาหเศรษฐี)สร้างกุฏิเป็นตึก ๒ ชั้น ๑ หลัง
   ๖. คุณหญิงถนอม พิพากษาสัตยาธิปตัย สร้างกุฏิเป็นตึก ๒ ชั้น ๑ หลัง
   ๗. คุณชำนาญ ยุวบูรณ์ และคุณหญิง ปฏิสังขรณ์ปิดทองลายรดน้ำประตูพระวิหาร ๒ ช่อง
   ๘. พลตรีวิเชียร สุตันตานนท์ และคุณหญิง ปฏิสังขรณ์ปิดทองลายรดน้ำประตูพระวิหาร
ประตูกลายด้านหน้า ๑ ชู่อง
   ๙. อุบาสิกา หลิน ร.อ. สุข พะวงศ์ผล ครูภาวิบูลย์ หิรัญประดิษฐ์ ปฏิสังขรณ์ปิดทอง
ลายรดน้ำประตูพระวิหาร ๑ ช่อง
   ๑๐. คณะอุบาสกอุบาสิกาที่ฟังเทศน์ในพระวิหาร ปฏิสังขรณ์ปิดทองลายรดน้ำประตู
ูพระวิหาร ๑ ช่อง
   ๑๑. นายเก็บ ม่วงสมัย พร้อมด้วยคณะ ได้ถวายนาฬิกาเรือนใหญ่ไว้ประจำพระอุโบสถ ๑ เรือน
   ๑๒. คุณระทวย และคุณทวี หนุนภักดี ได้เทพื้นคอนกรีตหน้าโรงเรียนสาลักษณาลัย
ถวายโต๊ะหมู่ ๗ และโต๊ะหมู่ ๙ พร้อมเครื่องตั้ง พระพุทธรูป ๑ องค์ และอาสนสงฆ์
   ๑๓. นายทองเริ่ม นางแก้ว เนตรหนู ได้บูรณะถนนทั้งสองข้างพระอุโบสถ
พร้อมทั้งเทพื้นคอนกรีตข้างคณะ ๓
   ๑๔. น.ส. สุกัญญา สถิตยุทธการ ได้สร้างศาลาข้างพระอุโบสถ ๑ หลัง โดยรื้อศาลาโรงเก่า
ที่ทรุดโทรมใช้การไม่ได้ สร้างขึ้นให้สูง ทำพื้นหินขัด ก่อฝาผนังมีประตูหน้าต่าง มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี ส่วนรูปทรงรักษาแบบเดิมไว ้ใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมให้ชื่อว่า "ศาลาสถิตยุทธการ" เพื่ออุทิศกุศลแด่ พลเอก หลวงสถิตยุทธการ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าก่อสร้างและเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งสิ้น ๒๒๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓
   ๑๕. ทางวัดได้รื้อศาลาเก่าอืกด้านหนึ่ง ของพระอุโบสถ ซึ่งมีรูปทรงเหมือนกันกับ
ศาลาสถิตยุทธการ เป็นแต่เครื่องอุปกรณ์ภายในต่างกัน ใช้ทุนของวัดรวมกับทุนบูรณะวัดจากรัฐบาล ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
๑๖๗,๙๘๐.๒๐ บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสตางค์)
ใช้เป็นสำนักงานห้องสมุดของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔
นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ได้บริจาคสมบทบช่วยในการปฏิสังขรณ์และสร้างถาวรวัตถุ
ให้แก่วัดโดยที่ไม่ได้ออกนามมา ณ ที่นี้อีกเป็นจำนวนมาก
   ๑๖. ในปี ๒๕๒๔ คุณเถลิง เหล่าจินดา และบุตรธิดา ได้สร้างตึกสุมาลีอนุสรณ์
เพื่อถวายเป็นที่อยู่ประจำหรือสำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ ของเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระวันรัต ในเขตคณะ ๔ ทางด้านหน้า เป็นตึกทรงไทย ๒ ชั้น สิ้นเงินการก่อสร้าง
ทั้งสิ้น ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาท)ในการก่อสร้างครั้งนี้ ได้มีท่านเจ้าคุณพระราชสีลโสภณ(ไพรัช โชติโก ป.ธ.๔)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร และรองเจ้าคณะ ๓ ในสมัยที่ยังเป็นพระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ เป็นผู้ติดต่อประสานงาน และควบคุมในการก่อสร้างจนสำเร็จ.

 

การก่อสร้างและปฏิสังขรณ์  กลับหน้า ๑ <<

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th