หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
คำอาราธนาศีล ๕
        มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะสีลานิยาจามะ ฯ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะสีลานิยาจามะ ฯ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง ระตะนัตถายะ, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะสีลานิยาจามะ ฯ
 
ถึงพระรัตนตรัย
 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่าตามพระ ๓ จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
พระว่า "ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง"  (รับว่า" อามะ ภันเต")

คำสมาทานศีล ๕

  ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
   
  (พระสรุปท้ายศีลว่า)
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ, สีเลนะ สุคะติง, ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา,
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ, ตัสมา สีลัง วิโสธะเย (รับว่า “สาธุ ภันเต”)
คำแปลศีล ๕
  ๑. ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า
๒.ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากลักฉ้อ ข้าวของของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักและฉ้อ
๓.ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากประพฤติผิดในกาม
๔. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากพูดเท็จ
๕. ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มกินสุรา เมรัย และเครื่องดองของเมาต่างๆ
 
 
ศีล ๕ นี้เป็นปรกติธรรมดาของผู้เป็นมนุษย์ เพราะแม้แค่ศีล ๕ ก็สามารถพาเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้แล้ว.
 
คัดลอกจากซีดีรอมพระไตรปิฎก
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th