ตารางแสดงพระธรรมเทศนา
ณ พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
ในวันธรรมสวนะตามปฏิทินปักขคณนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เช้าเวลา ๐๙.๓๐ น. เที่ยงเวลา ๑๒.๑๕ น. และบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น.
วันที่ เดือน วัน ขึ้น แรม เดือน ผู้แสดงธรรมภาคเช้า ผู้แสดงธรรมภาคเที่ยง ผู้แสดงธรรมภาคบ่าย
ม.ค. พุธ   พระเทพเจติยาจารย์ พระวรากร ปญฺญาวโร พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
๑๓ " พุธ   ๑๕ พระราชกิตติมงคล พระมหาปิ่นณรงค์ ปรญฺชโย พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
๒๑ " พฤหัส   พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์(เจิม) พระธนิต ฐานวโร พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
๒๘ " พฤหัส ๑๕   พระครูนิบุณจริยาทร(นิคม) พระมหาณัฐภูมิ จิรสุทฺโธ พระมหาสุดท้าย ฐิตปุญฺโญ
ก.พ. ศุกร์     พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระครูใบฎีกาเกริกเกียรติ กิตฺติวโร พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
๑๑ " พฤหัส     พระมหาสุพร สนฺติกโร พระมหานพดล อภิชาโน พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
๑๙ " ศุกร์   พระครูอรรถจริยานุวัตร(สุเทพ) พระภาคภูมิ กิตฺติทตฺโต พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
๒๖ " ศุกร์ ๑๕ วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา
มี.ค. เสาร์   พระครูปลัดวิมลวัฒน์(อดุลย์) พระรุ่งเรือง ปภสฺสโร พระครูวินัยธร ญาณากร อริโย
๑๓ " เสาร์   ๑๕ พระครูเมธีธรรมานุยุต(เตชนวิทย์) พระประสิทธิ์ นาถปุญฺโญ พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี
๒๑ " อาทิตย์   พระมหาสุพิณ ธมฺมวํโส พระภูดิศ โฆสิตธมฺโม พระมหาพีรพล ญาณพโล
๒๘ " อาทิตย์ ๑๕   พระเทพเจติยาจารย์ พระวรากร ปญฺญาวโร พระมหาจักรพรรดิ์ ธมฺมธีโร
เม.ย. จันทร์   พระราชกิตติมงคล พระมหาปิ่นณรงค์ ปรญฺชโย พระครูธรรมธรสุนทร ฐิตรตโน
๑๑ " อาทิตย์   ๑๔ พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์(เจิม) พระธนิต ฐานวโร พระมหาพีรพงศ์ วีรวํโส
๑๙ " จันทร์   พระครูนิบุณจริยาทร(นิคม) พระมหาณัฐภูมิ จิรสุทฺโธ พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
๒๖ " จันทร์ ๑๕   พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระครูใบฎีกาเกริกเกียรติ กิตฺติวโร พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
พ.ค. อังคาร   พระมหาสุพร สนฺติกโร พระมหานพดล อภิชาโน พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
๑๑ " อังคาร   ๑๕ พระครูอรรถจริยานุวัตร(สุเทพ) พระภาคภูมิ กิตฺติทตฺโต พระมหาสุดท้าย ฐิตปุญฺโญ
๑๙ " พุธ   พระครูปลัดวิมลวัฒน์(อดุลย์) พระรุ่งเรือง ปภสฺสโร พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
๒๖ พ.ค. พุธ ๑๕   วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา
มิ.ย. พฤหัส   วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา
๑๐ " พฤหัส   พระครูเมธีธรรมานุยุต(เตชนวิทย์) พระประสิทธิ์ นาถปุญฺโญ พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
๑๘ " ศุกร์   พระมหาสุพิณ ธมฺมวํโส พระภูดิศ โฆสิตธมฺโม พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
๒๔ " พฤหัส ๑๕   พระเทพเจติยาจารย์ พระวรากร ปญฺญาวโร พระครูวินัยธร ญาณากร อริโย
ก.ค. ศุกร์   พระราชกิตติมงคล พระมหาปิ่นณรงค์ ปรญฺชโย พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี
" ศุกร์   ๑๕ พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์(เจิม) พระธนิต ฐานวโร พระมหาพีรพล ญาณพโล
๑๗ " เสาร์   ๘/๘ พระครูนิบุณจริยาทร(นิคม) พระมหาณัฐภูมิ จิรสุทฺโธ พระมหาจักรพรรดิ์ ธมฺมธีโร
๒๔ ก.ค. เสาร์ ๑๕   ๘/๘ วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา
ส.ค. อาทิตย์   ๘/๘ พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระนวกะ พระครูธรรมธรสุนทร ฐิตรตโน
" อาทิตย์   ๑๕ ๘/๘ พระมหาสุพร สนฺติกโร พระนวกะ พระมหาพีรพงศ์ วีรวํโส
๑๖ " จันทร์   พระครูอรรถจริยานุวัตร(สุเทพ) พระนวกะ พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
๒๓ " จันทร์ ๑๕   พระครูปลัดวิมลวัฒน์(อดุลย์) พระนวกะ พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
๓๑ " อังคาร   พระครูเมธีธรรมานุยุต(เตชนวิทย์) พระนวกะ พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
ก.ย. จันทร์   ๑๔ พระมหาสุพิณ ธมฺมวํโส พระนวกะ พระมหาสุดท้าย ฐิตปุญฺโญ
๑๔ " อังคาร   ๑๐ พระเทพเจติยาจารย์ พระนวกะ พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
๒๑ " อังคาร ๑๕   ๑๐ พระราชกิตติมงคล พระนวกะ พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
๒๙   พุธ   ๑๐ พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์(เจิม) พระนวกะ พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
ต.ค. พุธ   ๑๕ ๑๐ พระครูนิบุณจริยาทร(นิคม) พระนวกะ พระครูวินัยธร ญาณากร อริโย
๑๔ " พฤหัส   ๑๑ พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระนวกะ พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี
๒๑ ต.ค. พฤหัส ๑๕   ๑๑ พระราชกิตติมงคล พระครูใบฎีกาเกริกเกียรติ กิตฺติวโร พระราชกิตติมงคล
๒๙ " ศุกร์   ๑๑ พระมหาสุพร สนฺติกโร พระมหานพดล อภิชาโน พระมหาพีรพล ญาณพโล
พ.ย. พฤหัส   ๑๔ ๑๑ พระครูอรรถจริยานุวัตร(สุเทพ) พระภาคภูมิ กิตฺติทตฺโต พระมหาจักรพรรดิ์ ธมฺมธีโร
๑๒ " ศุกร์   ๑๒ พระครูปลัดวิมลวัฒน์(อดุลย์) พระรุ่งเรือง ปภสฺสโร พระครูธรรมธรสุนทร ฐิตรตโน
๑๙ " ศุกร์ ๑๕   ๑๒ พระครูเมธีธรรมานุยุต(เตชนวิทย์) พระประสิทธิ์ นาถปุญฺโญ พระมหาพีรพงศ์ วีรวํโส
๒๗ " เสาร์   ๑๒ พระมหาสุพิณ ธมฺมวํโส พระภูดิศ โฆสิตธมฺโม พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
ธ.ค. เสาร์   ๑๕ ๑๒ พระเทพเจติยาจารย์ พระวรากร ปญฺญาวโร พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
๑๒ " อาทิตย์   พระราชกิตติมงคล พระมหาปิ่นณรงค์ ปรญฺชโย พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
๑๙ " อาทิตย์ ๑๕   พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์(เจิม) พระธนิต ฐานวโร พระมหาสุดท้าย ฐิตปุญฺโญ
๒๗ " จันทร์   พระครูนิบุณจริยาทร(นิคม) พระมหาณัฐภูมิ จิรสุทฺโธ พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
 
มาฆบูชา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์,  วิสาขบูชา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม,  อัฐมีบูชา(ถวายพระเพลิง) วันที่ ๓ มิถุนายน,
อาสาฬหบูชา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม,  เข้าพรรษา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม,
เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๒๙ กรกฎาคม.
 ปวารณาออกพรรษา วันที่ ๒ ตุลาคม, นมัสการพระปฐมเจดีย์ ๑ ธันวาคม
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved. Thailand Web Stat