ตารางแสดงพระธรรมเทศนา
ณ พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
ในวันธรรมสวนะตามปฏิทินปักขคณนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เช้าเวลา ๐๙.๓๐ น., เที่ยงเวลา ๑๒.๑๕ น. และบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น.
วันที่ เดือน วัน ขึ้น แรม เดือน ผู้แสดงธรรมภาคเช้า ผู้แสดงธรรมภาคเที่ยง ผู้แสดงธรรมภาคบ่าย
ม.ค. อาทิตย์ พระสาสนโสภณ พระวรากร ปญฺญาวโร พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
๑๔ " จันทร์   พระธรรมเมธาจารย์ พระธนิต ฐานวโร พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
๒๐ " อาทิตย์ ๑๕   พระราชศีลโสภณ พระมหาทนงศักดิ์ นราสโภ พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
๒๘ " จันทร์   พระเทพเจติยาจารย์ พระมหาอิสราวุธ ฉนฺทโก พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
ก.พ. จันทร์   ๑๕ พระราชกิตติมงคล พระจรูญ ปญฺญาวโร พระครูใบฎีกาวีระพล วีรพโล
๑๒ " อังคาร   พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ พระเกริกเกียรติ กิตฺตวโร พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
๑๙ " อังคาร ๑๕ วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา
๒๗ " พุธ   พระครูนิบุณจริยาทร พระพิสิทธิ์ ป. ปญฺญาวิสิทฺโธ พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
มี.ค. พุธ พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระนพดล อภิชาโน พระมหาสุพิน ธมฺมวํโส
๑๔ " พฤหัส   พระมหาสุพร สนฺติกโร พระมหาพีรพงศ์ วีรวํโส พระสุพจน์ ธมฺมรตโน
๒๐ " พุธ ๑๕   พระครูอรรถจริยานุวัตร พระภาคภูมิ กิตฺติทตฺโต พระครูวินัยธร ญาณากร อริโย
๒๘ " พฤหัส   พระครูศรีสุตาลังการ พระนำพล ชิตมาโร พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี
เม.ย. พฤหัส   ๑๕ พระมหาเตชนวิทย์ ญาณสุโภ พระกฤตนันท์ ฐานจิตฺโต พระนิมิต ขนฺตพโล
๑๒ " ศุกร์   พระสาสนโสภณ พระรุ่งเรือง ปภสฺสโร พระไพโรจน์ ถิรจิตฺโต
๑๙ " ศุกร์ ๑๕   พระธรรมเมธาจารย์ พระประสิทธิ์ นาถปุญฺโญ พระมหาชินวัฒน์์ ชินปุตฺโต
๒๗ " เสาร์   พระราชศีลโสภณ พระภูดิศ โฆสิตธมฺโม พระจักรพรรดิ์ ธมฺมธีโร
พ.ค. เสาร์   พระเทพเจติยาจารย์ พระพิศาล ป. ชวนปญฺโญ พระมหาสุนทร ฐิตรตโน
๑๒ " อาทิตย์   พระราชกิตติมงคล พระทรงชัย วชิรจิตฺโต พระสุพรรณ วณฺณโสภโณ
๑๘ " เสาร์ ๑๕   วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา
๒๖ " อาทิตย์   วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา
มิ.ย. อาทิตย์   ๑๕ พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ พระมหาอานนท์ อนนฺธาพธิโร พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
๑๐ " จันทร์   พระครูนิบุณจริยาทร พระวรากร ปญฺญาวโร พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
๑๗ " จันทร์ ๑๕   พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระธนิต ฐานวโร พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
๒๕ " อังคาร   พระมหาสุพร สนฺติกโร พระมหาทนงศักดิ์ นราสโภ พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
ก.ค. อังคาร   พระครูอรรถจริยานุวัตร พระมหาอิสราวุธ ฉนฺทโก พระครูใบฎีกาวีระพล วีรพโล
๑๐ " พุธ   พระครูศรีสุตาลังการ พระจรูญ ปญฺญาวโร พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
๑๖ " อังคาร ๑๕   วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา
๒๔ " พุธ   พระมหาเตชนวิทย์ ญาณสุโภ พระนวกะ พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
๓๑ " พุธ   ๑๕ พระสาสนโสภณ พระนวกะ พระมหาสุพิน ธมฺมวํโส
ส.ค. พฤหัส   พระธรรมเมธาจารย์ พระนวกะ พระสุพจน์ ธมฺมรตโน
๑๕ " พฤหัส ๑๕   พระราชศีลโสภณ พระนวกะ พระครูวินัยธร ญาณากร อริโย
๒๓ " ศุกร์   พระเทพเจติยาจารย์ พระนวกะ พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี
๓๐ " ศุกร์   ๑๐ พระราชกิตติมงคล พระนวกะ พระนิมิต ขนฺตพโล
ก.ย. เสาร์   ๑๐ พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ พระนวกะ พระไพโรจน์ ถิรจิตฺโต
๑๔ " เสาร์   ๑๐ พระครูนิบุณจริยาทร พระนวกะ พระมหาชินวัฒน์์ ชินปุตฺโต
๒๒ " อาทิตย   ๑๐ พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระนวกะ พระจักรพรรดิ์ ธมฺมธีโร
๒๘ " เสาร์   ๑๕ ๑๐ พระมหาสุพร สนฺติกโร พระนวกะ พระมหาสุนทร ฐิตรตโน
ต.ค. อาทิตย   ๑๑ พระครูอรรถจริยานุวัตร พระนวกะ พระสุพรรณ วณฺณโสภโณ
๑๓ " อาทิตย์ ๑๕   ๑๑ พระราชกิตติมงคล พระนวกะ/ออกพรรษา พระวิวัฒน์ ธมมวฑฺโฒ
๒๑ " จันทร์   ๑๑ พระครูศรีสุตาลังการ พระเกริกเกียรติ กิตฺตวโร พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
๒๘ " จันทร์   ๑๒ พระมหาเตชนวิทย์ ญาณสุโภ พระพิสิทธิ์ ป. ปญฺญาวิสิทฺโธ พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
พ.ย. อังคาร   ๑๒ พระสาสนโสภณ พระนพดล อภิชาโน พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
๑๒ " อังคาร   ๑๒ พระธรรมเมธาจารย์ พระมหาพีรพงศ์ วีรวํโส พระครูใบฎีกาวีระพล วีรพโล
๒๐ " พุธ   ๑๒ พระราชศีลโสภณ พระภาคภูมิ กิตฺติทตฺโต พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
๒๖ " อังคาร   ๑๕ ๑๒ พระเทพเจติยาจารย์ พระนำพล ชิตมาโร พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
ธ.ค. พุธ   พระราชกิตติมงคล พระกฤตนันท์ ฐานจิตฺโต พระมหาสุพิน ธมฺมวํโส
๑๑ ". พุธ ๑๕   พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ พระรุ่งเรือง ปภสฺสโร พระสุพจน์ ธมฺมรตโน
๑๙ " พฤหัส   พระครูนิบุณจริยาทร พระประสิทธิ์ นาถปุญฺโญ พระครูวินัยธร ญาณากร อริโย
๒๖ " พฤหัส   พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระภูดิศ โฆสิตธมฺโม พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี
 
มาฆบูชา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์,  วิสาขบูชา วันที่ ๑๘ พฤษภาคม,  อัฐมีบูชา(ถวายพระเพลิง) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม,
อาสาฬหบูชา วันที่ ๑๖ กรกฎาคม,  เข้าพรรษา วันที่ ๑๗ กรกฎาคม,  ปวารณาออกพรรษา วันที่ ๑๓ ตุลาคม,
เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๒๑ กรกฎาคม.
นมัสการพระปฐมเจดีย์ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.