ตารางแสดงพระธรรมเทศนา
ณ พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
ในวันธรรมสวนะตามปฏิทินปักขคณนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เช้าเวลา ๐๙.๓๐ น.,  เที่ยงเวลา ๑๒.๑๕ น. และบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น.
วันที่ เดือน วัน ขึ้น แรม เดือน ผู้แสดงธรรมภาคเช้า ผู้แสดงธรรมภาคเที่ยง ผู้แสดงธรรมภาคบ่าย
ม.ค. พฤหัส พระสาสนโสภณ พระครูสมุห์ไชยันต์ ชยทตฺโต พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ
๑๒ " พฤหัส ๑๕ พระธรรมเมธาจารย์ พระครูปลัดสัมพันธ์ กนฺโตภาโส พระครูประสิทธิเมธาภรณ์
๒๐ " ศุกร์ พระราชศีลโสภณ พระวรากร ปญฺญาวโร พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
๒๗ " ศุกร์ ๑๕ พระสิริปัญญามุนี พระมงคลชัย ปชฺโชโต พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
ก.พ. เสาร์ พระเทพเจติยาจารย์ พระสุพจน์ ธมฺมรตโน พระมหาสุพร สนฺติกโร
๑๑ " เสาร์ ๑๕   วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา
๑๙ " อาทิตย์   พระราชกิตติมงคล พระไพโรจน์ ถิรจิตฺโต พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
๒๕ " เสาร์ ๑๔ พระครูนิบุณจริยาทร พระชินวัฒน์ ชินปุตฺโต พระครูอรรถจริยานุวัตร(สุเทพ).
มี.ค. อาทิตย์ พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระทนงศักดิ์ นราสโภ พระครูศรีสุตาลังการ(สุวิทย์)
๑๒ " อาทิตย์ ๑๕ พระสาสนโสภณ พระธนิต ฐานวโร พระครูปลัดวิมลวัฒน์(อดุลย์)
๒๐ " จันทร์ พระธรรมเมธาจารย์ พระณัฐภูมิ จิรสุทฺโธ พระมหาเตชนวิทย์ ญาณสุโภ
๒๗ " จันทร์ ๑๕ พระราชศีลโสภณ พระสุชาติ สุชาโต พระมหาวีรศักดิ์ กาญฺจนพิมฺโพ
เม.ย. อังคาร พระสิริปัญญามุนี พระสุพรรณ วณฺณโสภโณ พระครูใบฎีกาวีระพล วีรพโล
๑๑ " อังคาร ๑๕   พระเทพเจติยาจารย์ พระเกริกเกียรติ กิตฺติวโร พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
๑๙ " พุธ พระราชกิตติมงคล พระนพดล โกวิโท พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
๒๕ " อังคาร ๑๔ พระครูนิบุณจริยาทร พระใกล้ วรสุโข พระมหาสุพิน ธมฺมวํโส
พ.ค. พุธ   พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระนวฤทธิ์ วริทฺธิโก พระกิตติคุณ อุตฺตมจารี
๑๐ " พุธ ๑๕   วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา
๑๘ " พฤหัส   วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา
๒๕ " พฤหัส ๑๕ พระสาสนโสภณ พระพีรพงศ์ วีรวํโส พระมหากอบลาภ ฐิตมงฺคโล
มิ.ย. ศุกร์ พระธรรมเมธาจารย์ พระครูสมุห์ไชยันต์ ชยทตฺโต พระครูวินัยธร ญาณากร อริโย
" ศุกร์ ๑๕   พระราชศีลโสภณ พระครูปลัดสัมพันธ์ กนฺโตภาโส พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี
๑๗ " เสาร์ พระสิริปัญญามุนี พระวรากร ปญฺญาวโร พระมหาสุวรรณ กุสลจิตฺโต
๒๔ " เสาร์ พระเทพเจติยาจารย์ พระมงคลชัย ปชฺโชโต พระมหาจักรพรรดิ์ ธมฺมธีโร
ก.ค. อาทิตย์ พระราชกิตติมงคล พระสุพจน์ ธมฺมรตโน พระมหาสุนทร ฐิตรตโน
" เสาร์ ๑๕   วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา
๑๖ " อาทิตย์ พระครูนิบุณจริยาทร พระนวกะ พระพิสิทธิ์ ป. ปญฺญาวิสิทฺโธ
๒๓ " อาทิตย์ ๑๕ พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระนวกะ พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ
๓๑ " จันทร์ พระสาสนโสภณ พระนวกะ พระครูประสิทธิเมธาภรณ์
ส.ค. จันทร์ ๑๕ พระธรรมเมธาจารย์ พระนวกะ พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
๑๕ " อังคาร พระราชศีลโสภณ พระนวกะ พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
๒๒ " อังคาร ๑๐ พระสิริปัญญามุนี พระนวกะ พระมหาสุพร สนฺติกโร
๓๐ " พุธ ๑๐ พระเทพเจติยาจารย์ พระนวกะ พระครูสังฆวุฒิกร(ประสพ)
ก.ย. อังคาร ๑๕ ๑๐ พระราชกิตติมงคล พระนวกะ พระครูอรรถจริยานุวัตร(สุเทพ)
๑๓ " พุธ ๑๐ พระครูนิบุณจริยาทร พระนวกะ พระครูศรีสุตาลังการ
๒๐ " พุธ ๑๕ ๑๐ พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระนวกะ พระครูปลัดวิมลวัฒน์(อดุลย์)
๒๘ " พฤหัส ๑๑ พระสาสนโสภณ พระนวกะ พระมหาเตชนวิทย์ ญาณสุโภ
ต.ค. พฤหัส ๑๕ ๑๑ พระธรรมเมธาจารย์ พระนวกะ พระมหาวีรศักดิ์ กาญฺจนพิมฺโพ
๑๓ " ศุกร์ ๑๑ พระราชศีลโสภณ พระไพโรจน์ ถิรจิตฺโต พระครูใบฎีกาวีระพล วีรพโล
๒๐ " ศุกร์ ๑๒ พระสิริปัญญามุนี พระชินวัฒน์ ชินปุตฺโต พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
๒๘ " เสาร์ ๑๒ พระเทพเจติยาจารย์ พระทนงศักดิ์ นราสโภ พระมหาชาญชัย อธิปฺปญฺโญ
พ.ย. ศุกร์ ๑๕ ๑๒ พระราชกิตติมงคล พระธนิต ฐานวโร พระมหาสุพิน ธมฺมวํโส
๑๑ " เสาร์ ๑๒ พระครูนิบุณจริยาทร พระณัฐภูมิ จิรสุทฺโธ พระกิตติคุณ อุตฺตมจารี
๑๘ ". เสาร์ ๑๕ ๑๒ พระมหาชำนาญ อุปเสโน พระสุชาติ สุชาโต พระมหากอบลาภ ฐิตมงฺคโล
๒๖ " อาทิตย์ พระสาสนโสภณ พระสุพรรณ วณฺณโสภโณ พระครูวินัยธร ญาณากร อริโย
ธ.ค. อาทิตย์ ๑๕ พระธรรมเมธาจารย์ พระเกริกเกียรติ กิตฺติวโร พระมหาพิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี
๑๑ " จันทร์ พระราชศีลโสภณ พระนพดล โกวิโท พระมหาสุวรรณ กุสลจิตฺโต
๑๘ จันทร์ พระสิริปัญญามุนี พระครูสมุห์ไชยันต์ ชยทตฺโต พระมหาจักรพรรดิ์ ธมฺมธีโร
๒๖ " อังคาร พระเทพเจติยาจารย์ พระครูปลัดสัมพันธ์ กนฺโตภาโส พระมหาสุนทร ฐิตรตโน
 
มาฆบูชา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์,  วิสาขบูชา วันที่ ๑๐ พฤษภาคม,  ถวายพระเพลิง วันที่ ๑๘พฤษภาคม ,
อาสาฬหบูชา วันที่ ๘ กรกฎาคม.  เข้าพรรษา วันที่ ๙ กรกฎาคม,  ปวารณาออกพรรษา วันที่ ๕ ตุลาคม,
เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๑๓ กรกฎาคม.
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.