ปฏิทินวันพระตามปักขคณนา
     วัดโสมนัสวิหาร ถือว่าเป็นวัดต้นวงศ์ธรรมยุตินิกายก็ว่าได้ เพราะสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราช ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔ ขณะที่ทรงผนวชอยู่ ได้ทรงก่อตั้งคณะธรรมยุตินิกายขึ้นมา โดยมีสมเด็จพระวันรัต(ทับ พุทฺธสิริ) เจ้าอาวาสองค์แรก ของวัดโสมนัสวิหารเข้าร่วมด้วย. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยเรื่องโหราศาสตร์ และทรงนำมาใช้ ในการกำหนดวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีขึ้นตามปฏิทินจันทรคติ คือ พระราชาธิบายเรื่องอธิกมาส อธิกวาร และปักขคณนาวิธี ซึ่งเป็นเรื่องราว เกี่ยวกับการคํานวณปฏิทินจันทรคติแบบใหม่ ที่ทรงประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นด้วยพระองค์เอง มีความแม่นยําถูกต้อง ตรงกับดวงจันทร์บนท้องฟ้า ยิ่งกว่าปฏิทินที่ใช้อยู่เดิม ฉะนั้นแล้ว วัดโสมนัสวิหาร อันเป็นวัดต้นวงศ์ธรรมยุต จึงถึือเอาวันพระตามปฏิทินปักขคณนา ซึ่งในบางวัน อาจจะไม่ตรงกับ วันพระตามปฏิทินปกติ.
 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓(ปีชวด)
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     

ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๒

๑๐

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๒

๑๑
๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗

๑๘

แรม ๙ ค่ำ เดือน ๒

๑๙

๒๐

ชาตกาลหลวงปู่มั่น

๒๑ ๒๒ ๒๓

๒๔

แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒

๒๕
๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑  
๒๐ มกราคม วันชาตกาล ๑๕๐ ปี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก.
๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
           

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓

วันมาฆบูชา

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕

๑๖

แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓

๑๗

สด.พระวันรัต(จับ)

๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒

๒๓

ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔

๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙
๘ กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา มีเทศน์ตลอดทั้งคืน. ๑๗ กุมภาพันธ์ วันมรณภาพ สมเด็จพระวันรัต(จับ)
๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๔

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔
๑๕ ๑๖

๑๗

แรม ๙ ค่ำ เดือน ๔

๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑
๒๒ ๒๓

๒๔

ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
๒๙ ๓๐ ๓๑      
 
๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     

ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕

๑๐ ๑๑
๑๒ ๑๓ ๑๔

๑๕

แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕

๑๖ ๑๗ ๑๘
๑๙ ๒๐ ๒๑

๒๒

ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖

๒๓ ๒๔ ๒๕
๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

๓๐

ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖

 
 
๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
         

วันวิสาขบูชา

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓

๑๔

วันถวายพระเพลิง

๑๕ ๑๖
๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐

๒๑

แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

๒๒ ๒๓
๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘

๒๙

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗

๓๐
๓๑            
๖ พฤษภาคม วันวิสาขบูชา มีเทศน์ตลอดทั้งคืน, ๑๔ พฤษภาคม วันอัฐมีบูชา(วันถวายพระเพลิง)มีเทศน์ตลอดทั้งคืน.
๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗

๑๐ ๑๑ ๑๒

๑๓

แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗

๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙

๒๐

แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๗

๒๑ ๒๒ ๒๓

๒๔

สด.พระมหามุนีวงศ์

๒๕ ๒๖ ๒๗

๒๘

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘

๒๙ ๓๐        
๒๔ มิถุนายน วันคล้ายวันเกิด สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     

วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา

๑๐

สวดมนต์วัดพระแก้ว

๑๑
๑๒

๑๓

แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘
๑๙

๒๐

แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕
๒๖ ๒๗

๒๘

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙

๒๙ ๓๐ ๓๑  
๕ กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา มีเทศน์ตลอดทั้งคืน, ๖ กรกฎาคม วันเข้าพรรษา. ๑๐ กรกฎาคม เจริญพระพุทธมนต์วัดพระแก้ว
๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
           

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

๑๐ ๑๑

๑๒

แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙

๑๓ ๑๔ ๑๕
๑๖ ๑๗

๑๘

แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙

๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒
๒๓ ๒๔ ๒๕

๒๖

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐

๒๗ ๒๘ ๒๙
๓๐ ๓๑          
 
๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

๑๐

แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐

๑๑ ๑๒
๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

๑๗

แรม๑๕ ค่ำ เดือน๑๐

๑๘ ๑๙
๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔

๒๕

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑

๒๖
๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐      
 
๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
       

วันออกพรรษา

๑๐

แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑

๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕

๑๖

แรม๑๔ ค่ำ เดือน๑๑

๑๗
๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓

๒๔

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒

๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐

๓๑

ขึ้น๑๕ ค่ำ เดือน๑๒

๒ ตุลาคม วันออกพรรษา
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

วันบูรพาจารย

แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒

๑๐ ๑๑

๑๒

นมัสการประปฐมเจดีย์

๑๓ ๑๔

๑๕

แรม ๑๕ ค่ำ เดือน๑๒

๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑
๒๒

๒๓

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑

๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
๒๙

๓๐

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑

         
๔ พฤศจิกายน วันบูรพาจารย์(อดีตเจ้าอาวาส), ๑๒ พฤศจิกายน วันนมัสการพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   

แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑

๑๐ ๑๑ ๑๒
๑๓

๑๔

แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑

๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙
๒๐ ๒๑

๒๒

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒

๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖
๒๗ ๒๘

๒๙

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒

๓๐ ๓๑    
 
 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.