หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
  พระพุทธรูป
คลิกที่ภาพ ชมภาพขนาดใหญ่
พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร พระสัมพุทธสิริ
พระประธานในพระวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ
อ่านประวัติ อ่านประวัติ
   
พระนิรันตราย พระโพธิ์ศรีนาค
 อ่านประวัติ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด
  อ่านประวัติ  
   
ระพุทธรูปยืนโบราณ ในพระวิหารคต พระพุทธสีหิงค์จำลอง
 อ่านประวัติ พระประธานในตึกสมเด็จ ๘๐ ปี
   
   
พระพุทธรูปฉลองพระองค์ พระพุทธรูปฉลองพระองค์
พระบาทสมเ็ด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๔ ปฐมบรมราชอัครมเหสีในล้นเกล้ารัชกาลที่๔
 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th