หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
  พระพุทธรูป
พระพุทธรูปยืนโบราณ
ในพระวิหารคต วัดโสมนัสวิหาร
 
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
      พระวิหารในวัดโสมนัสวิหาร มี ๒ แห่ง 
หรือ ๒ ตอน คือ พระวิหารใหญ่และพระวิหารคต 
ของดีในพระวิหารใหญ่นั้นได้อธิบายมาแล้ว แต่
ที่ระเบียงรอบองค์พระเจดีย์องค์ใหญ่ที่เรียกโดย
ทั่วไปว่า "วิหารคต" นั้น ก็มีของดีประจำวัด
โสมนัสวิหารอยู่เช่นกัน อันได้แก่ พระพุทธรูปโบราณ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์            
     ในพระวิหารคตนี้ มีพระพุทธรูปยืนโบราณปางต่างๆ เช่น ปางอุ้มบาตร ปางรำพึง ปางประทานพร ปางถวายเนตร ปาง
ห้ามสมุทร (ยกพระหัตถ์ซ้าย) ปางห้ามญาติ (ยกพระหัตถ์ขวา) ปางห้ามสมุทร 
(ยกพระหัตถ์ทั้งสอง) เป็นรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องก็มี ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปปาง
ห้ามสมุทรและหล่อด้วยทองเหลืองเกือบทั้งสิ้น พระพุทธรูปเหล่านี้มีทั้งหมด ๙๖ องค์ 
ส่วนใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่ระเบียงรอบ ๆ พระวิหารคต และทราบว่าพระพุทธรูปเหล่านี้
รัชกาลที่ ๔ ทรงให้นำมาจากวัดร้างต่าง ๆ ทางหัวเมืองฝ่ายเหนือ และจากจังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา มาเก็บรวมกันไว้ ณ วัดนี้ ในปัจจุบันพระพุทธรูปเหล่านี้ ทางวัดได้ให้
ลงรักปิดทองสวยงามเหลืองอร่ามทุกองค์ และเมื่อปี ๒๕๒๔ ได้มีผู้สร้างพระพุทธรูปยืน
ปางประทานพรถวายไว้ในพระวิหารคตนี้อีก ๑ องค์ ฉะนั้น จึงมีพระพุทธรูปยืนทั้งหมด ๙๗ องค์ในปัจจุบัน
 
จากหนังสือของดีวัดโสมนัสวิหาร พระศรีสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
 
 หน้ารวมพระพุทธรูป พระประธานในพระวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระนิรันตราย พระพุทธรูปยืนโบราณ
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th