หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
  พระพุทธรูป
พระนิรันตราย
ในพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร
 
คลิกชมภาพขนาดใหญ่

      พระนิรันตราย องค์เดิมเป็นพระพุทธรูป
ทองคำหนัก ๔ ตำลึง ได้มีผู้ขุดพบแล้ว
นำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
ให้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐาน
ณ หอเสถียรธรรมปริวัตร พร้อมด้วยพระ
พุทธรูปทองคำองค์เล็ก

     ต่อมา ปีพุทธศักราช ๒๔๐๓ ได้มีคนร้ายเข้าไปขโมยเอาพระกริ่งทองคำองค์เล็กไปเสีย พระองค์ทรงพระราชดำริว่า พระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ได้แคล้วคลาดพ้นอันตราย ๒ คราว คือ ผู้ที่ขุดได้ก็มิได้ทำอันตราย

     ขโมยเข้ามาก็ไม่เอาไป นับว่ามีความอัศจรรย์ยิ่ง จึงทรงถวายพระนามว่า "พระนิรันตราย" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ช่างหล่อพระพุทธรูปแบบนั่งขัดสมาธิเพชร มีหน้าตักกว้าง ๕ นิ้วครึ่ง หล่อ
ด้วยทองคำสรวมองค์เดิมอีกชั้นหนึ่ง และทรงโปรดให้หล่อจำลองด้วยเงินบริสุทธิ์อีกองค์หนึ่งประดิษฐานไว้คู่กัน

     ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสพระนิรันตรายมาก ได้ทรงพระกรุณาโปรดฯให้หล่อพระพุทธรูป "พระนิรันตราย" จำลองเท่าองค์จริง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๑๑ ด้วยทองเหลือจำนวน ๑๘ องค์
เท่ากับเวลาที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ มีพระราชประสงค์จะก้าไหล่ทองและนำไปถวายวัดธรรมยุติกนิกาย และจะหล่อในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพิ่มขึ้นปีละองค์ทุกปี แต่ยังไม่ทันได้ก้าไหล่
ทอง พระองค์เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดให้
ก้าไหล่ทอง แล้วถวายไปยังพระอารามธรรมยุติกนิกาย ดังพระราชประสงค์ของพระบรมชนกนาถ
พระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ได้โปรดให้อัญเชิญมาในพระราชพิธีต่าง ๆ มี พระราช
พิธีสัมพัจฉรฉินท์ เป็นต้น

 
 
 
 หน้ารวมพระพุทธรูป พระประธานในพระวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระนิรันตราย พระพุทธรูปยืนโบราณ
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th