หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
  พระพุทธรูป
พระนิรันตราย
ในพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร
 
คลิกชมภาพขนาดใหญ่

      พระนิรันตรายองค์เดิม เป็นพระพุทธรูป
ทองคำ หนัก ๔ ตำลึง ได้มีผู้ขุดพบแล้ว
นำขึ้นทูลเกล้าถวาย พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
ให้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ ประดิษฐาน
ณ หอเสถียรธรรมปริวัตร พร้อมด้วยพระ
พุทธรูปทองคำองค์เล็ก

 
     ต่อมา ปีพุทธศักราช ๒๔๐๓ ได้มีคนร้ายเข้าไปขโมย เอาพระกริ่งทองคำองค์เล็กไปเสีย พระองค์ทรงพระราชดำริว่า พระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ ได้แคล้วคลาดพ้นอันตราย ๒ คราว คือ ผู้ที่ขุดได้ก็มิได้ทำอันตราย ขโมยเข้ามาก็ไม่เอาไป นับว่ามีความอัศจรรย์ยิ่ง จึงทรงถวายพระนามว่า "พระนิรันตราย" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ช่างหล่อพระพุทธรูปแบบนั่งขัดสมาธิเพชร มีหน้าตักกว้าง ๕ นิ้วครึ่ง หล่อ
ด้วยทองคำสรวมองค์เดิมอีกชั้นหนึ่ง และทรงโปรดให้หล่อจำลองด้วยเงินบริสุทธิ์อีกองค์หนึ่งประดิษฐานไว้คู่กัน
 

     ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใส พระนิรันตรายมาก ได้ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้หล่อพระพุทธรูป "พระนิรันตราย" จำลองเท่าองค์จริง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๑๑ ด้วยทองเหลือ จำนวน ๑๘ องค์ เท่ากับเวลาที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ มีพระราชประสงค์ จะก้าไหล่ทอง และนำไปถวาย วัดธรรมยุติกนิกาย และจะหล่อ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพิ่มขึ้นปีละองค์ทุกปี แต่ยังไม่ทันได้ก้าไหล่ทอง พระองค์เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดให้ก้าไหล่ทอง แล้วถวายไปยังพระอาราม ธรรมยุติกนิกาย ดังพระราชประสงค์ ของพระบรมชนกนาถ พระนิรันตราย เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ได้โปรดให้อัญเชิญมา ในพระราชพิธีต่าง ๆ มี พระราช
พิธีสัมพัจฉรฉินท์ เป็นต้น
.

 
 
 
 หน้ารวมพระพุทธรูป พระประธานในพระวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระนิรันตราย พระพุทธรูปยืนโบราณ
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th