หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
  พระพุทธรูป
พระโพธิ์ศรีนาค
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  ประจำวัดโสมนัสวิหาร
 
คลิกชมภาพขนาดใหญ่

   พระพุทธรูปนั่งปางนาคปรกที่ถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
องค์หนึ่ง คือ พระโพธิ์ศรีนาค พระพุทธรูปองค์นี้ 
เดิมทีประดิษฐานอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังวัด 
มีประชาชนชอบมาบูชากันมาก เพราะมีข่าวลือกันว่า 
พระองค์นี้เดิมลอยมาตามน้ำ (อาจจะมากับเรือก็ได้)
บ้างก็ว่ามีผู้พบในแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วนำมาถวายไว้
ที่วัดโสมนัสวิหาร.
       

 
     กล่าวกันว่า พระพุทธโพธิ์ศรีนาคนี้ เป็นพระพุทธรูปลอยน้ำมาในสมัยโบราณ มีอุบาสกคนหนึ่งชื่อ นายโป๊ะ ดวงทับทิม ซึ่งมีบ้านอยู่ข้างสนามมวยราชดำเนิน ทำงานอยู่แผนกสารบรรณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. เป็นนักเล่นแร่แปลธาตุ ได้ไปทอดแหที่คลองแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับเพื่อนคนหนึ่ง ชื่อ เจ้าหมื่นชาญ ซึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกัน พบพระพุทธรูปองค์นี้จมน้ำอยู่ที่ลำคลอง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ แล้วนำมาไว้ที่บ้านของตน ต่อมาในราว พ.ศ.๒๔๗๖ จึงได้นำมาประดิษฐานไว้ใต้ต้นโพธิ์ใหญ่ ซึ่งอยู่นอกกำแพงวัด หลังคณะ ๖ มีที่นั่งเล่นอยู่โดยรอบโคนต้น ประดิษฐานให้หันพระพักตร์ไปทางด้านทิศตะวันออก ขณะที่ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์นั้น มีผู้ได้เห็นอภินิหารต่าง ๆ เช่น มีแสงออกมาจากบริเวณต้นโพธิ์เป็นต้น
 
     ต่อมากองทัพบกขอเช่าบริเวณหลังวัดนี้ใช้เป็นฌาปนสถานของกองทัพบก จึงได้ปรับปรุงบริเวณนี้ เป็นที่จอดรถของผู้มาในงานศพ จึงต้องโค่นต้นโพธิ์ใหญ่นี้เสีย เป็นเหตุให้ทางวัดต้องอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานไว้ในระเบียงพระวิหารคดในราวปี พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นต้นมา.
 
     กระทั่งปี พ.ศ.๒๕๕๒ นี้ ทางวัดได้ปรับปรุงศาลาสถิตยุทธการ ซึ่งอยู่ข้างพระอุโบสถของวัด โดยมี พระราชศีลโสภณ (โพรัช) เป็นกำลังสำคัญในการปรับปรุง เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้แห่งใหม่ และทำเป็นห้องสมุดของวัดโสมนัสวิหาร โดยใช้ทุนของวัดในการปรับปรุงกว่า ๒ ล้านบาท พร้อมกันนี้ได้มีท่านผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างพระพุทธโพธิ์ศรีนาคจำลอง ไว้ประดิษฐานแทนที่องค์เดิม เป็นจำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท และสร้างฐานไว้สำหรับประดิษฐานพระพุทธโพธิ์ศรีนาคนี้ให้สวยงามยิ่งขึ้น มีท่านผู้ใจบุญได้ช่วยกันบริจาคในการสร้างที่ประดิษฐานนี้ด้วยเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และทางวัดได้ย้ายพระพุทธโพธิ์ศรีนาค เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ โดย พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน และพระภิกษุสามเณรในวัดได้ช่วยกันทำพิธีเคลื่อนย้าย และกำหนดจัดงานสมโภชขึ้นในวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ ตรงกับแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เรียกวันนี้ตามแบบไทยว่า เป็นวันเสาร์ ๕ โดยทางวัดได้นิมนต์พระราชาคณะจำนวน ๙ รูป จากต่างวัดมาเจริญพระพุทธมนต์สมโภช.
 
 
หน้ารวมพระพุทธรูป พระประธานในพระวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระนิรันตราย พระพุทธรูปยืนโบราณ
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th