หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
  พระพุทธรูป
พระสัมพุทธสิริ
พระประธานในพระอุโบสถ
 
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
ประวัติพระอุโบสถ

             
พระพุทธรูปองค์นี้  เป็นพระปางสมาธิ  ซึ่งสมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ) เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนี้  ได้สร้างไว้สมัยเมื่อท่านยังอยู่ที่วัดราชาธิวาสวิหาร  มีขนาดเท่ารูปท่าน 
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า  "สัมพุทธสิริ"  เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระคุณสมเด็จ ผู้มีพระฉายานามว่า  "พุทฺธสิริ"
   
   
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th