หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
  พระพุทธรูป
พระสัมพุทธสิริ
พระประธานในพระอุโบสถ
 
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
ประวัติพระอุโบสถ

             
พระพุทธรูปองค์นี้  เป็นพระปางสมาธิ  ซึ่งสมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ) เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนี้  ได้สร้างไว้ สมัยเมื่อท่านยังอยู่ที่วัดราชาธิวาสวิหาร  มีขนาดเท่ารูปท่าน 
 
     พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนาม พระพุทธรูปองค์นี้ว่า  "สัมพุทธสิริ"  เพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่เจ้าพระคุณสมเด็จ ผู้มีพระฉายานามว่า  "พุทฺธสิริ"
   
   
หน้ารวมพระพุทธรูป พระประธานในพระวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระนิรันตราย พระพุทธรูปยืนโบราณ
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th