หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
  พระพุทธรูป
พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร
พระประธานในพระวิหาร
 
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
คลิกชมภาพขนาดใหญ่
อ่านประวัติพระวิหาร

          พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในพระวิหาร ขนาดหน้าตักกว้าง  ๕๒  นิ้ว  (หรือ ๑๓๒ เซนติเมตร)  ประดิษฐานอยู่ในบุษบกที่สวยงามมาก สูงเด่น  ยอดเกือบจดเพดานพระวิหาร 
และพระพุทธรูปพระอัครสาวกทั้ง ๒ รูปขนาดใหญ่  นั่งประนมมือซ้าย - ขวา  หน้าพระประธาน  ทั้งพระประธานและพระอัครสาวกเป็นของหลวง อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง
   
 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th