หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
๗. พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)

ชาติภูมิ   
       
พระสาสนโสภณ นามเดิมว่า พิจิตร ถาวรสุวรรณ เป็นบุตรคนโต ในจำนวนบุตร ๙ คน ของนายแก้ว และนางโผ้เลี่ยน ถาวรสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๙ ณ หมู่บ้านพังขาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เมื่ออายุได้ ๕-๗ ขวบ บิดามารดาได้ย้ายไปทำงานที่อื่น จึงได้อยู่ในความอุปการะของยาย คือ นางชุม แจ่มใส เมื่ออายุย่างเข้า ๘ ขวบได้ย้ายตามบิดามารดาไปอยู่ ณ บ้านดอนคัน เพื่อเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา ที่ โรงเรียนลือสิทธิ์วิทยา วัดธรรมประดิษฐ์ จนจบการ ศึกษาและได้ช่วยบิดามารดาทำงานอยู่ที่บ้านจนอายุได้ ๑๕ ปี จึงขออนุญาตบรรพชา แต่มารดาบิดาไม่อนุญาต จึงขอผลัดไว้อีก ๓ ปี ในระหว่างที่รอ ๓ ปี ก็ได้ช่วยบิดามารดาทำงานอย่างขยันขันแข็ง และเตรียมตัวในการบรรพชาอย่างจริงจัง เมื่อมีเวลาว่าง ก็ไปอยู่ที่วัดธรรมประดิษฐ์เพื่อเป็นการฝึกข้อวัตรปฏิบัต ิี

   ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖  เมื่ออายุได้ ๑๗ ปก็ได้รับอนุญาตให้บรรพชาได้ โดยท่านเจ้าคุณพระอุดมศีลคุณ (เริ่ม นนฺทิโย) วัดบุรณศิริมาตุยารามผู้เป็นหลวงอา ในสมัยที่เป็นพระครูปลัดเถรธรรมวัฒน์ ได้นำไปฝากให้บวชที่วัดโสมนัสวิหาร โดยถวายตัวเป็นศิษย์ของพระวินัยวงศ์เทวี (พวง ธมฺมธโร ป.ธ. ๕) ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม ป.ธ. ๙) และได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสอบได้เปรียญ ๓ ประโยค ตั้งแต่เป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงได้อุปสมบท ณ วัดโสมนัสวิหาร เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๔๙๙ โดย มีสมเด็จพระวันรัต(จับ ฐิตธมฺโม ป.ธ. ๙ )ในสมัยที่ยังเป็นพระอมรมุนี พระราชาคณะชั้นเทพ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา
            
    พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ ป.ธ. ๓ และ นักธรรมชั้นเอก
             พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ป.ธ. ๔ และท่องปาฏิโมกข์ได้
             พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ ป.ธ. ๕
             พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ ป.ธ. ๖
             พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ ป.ธ. ๗
             พ.ศ. ๒๕๐๙  สอบได้ ป.ธ. ๘ และจบปริญญาตรีศาสนศาสตร์บัณฑิต(ศน.บ.)เกียรตินิยมอันดับ ๒ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
             พ.ศ. ๒๕๑๑ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง จากสำนักฝึกอบรมพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ (พ.ธ.ต.)
             พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบชิงทุนการศึกษาของสภามหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อไปศึกษาปริญญาโท ในประเทศอินเดีย และได้ทุนศึกษาขั้นปริญญาโท สาขาวรรณคดีสันสกฤต แล้วได้เดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพาราณสี (B.H.U.) เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เป็นเวลา ๒ ปี และได้ ศึกษาภาษาฮินดี จนสามารถพูดภาษาฮินดีได้
             พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ปริญญาโท (M.A.) ทางวรรณคดีสันสกฤต และสอบได้อนุปริญญาทางภาษาฮินดี (Dip. in Hindi) จากมหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย
              พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ ป.ธ. ๙

เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๗ ของวัดโสมนัสวิหาร

   จนกระทั่งสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺมเถระ) ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ สิริรวมอายุได้ ๙๐ ปี พระสาสนโสภณก็ได้ครองวัดสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

.สมณศักดิ์
             พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ "พระศรีวิสุทธิกวี"
             พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ "พระราชวิสุทธิกวี"
             พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นราชาคณะชั้นเทพที่ "พระเทพวิสุทธิกวี"
             พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นราชาคณะชั้นธรรมที่ "พระธรรมวิสุทธิกวี"
             พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นราชาคณะชั้นหิรัญญบัตรที่ "พระสาสนโสภณ"

ตำแหน่งหน้าที่

             พระสาสนโสภณได้รับตำแหน่งหลายตำแหน่งในพระศาสนามาตามลำดับ คือเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) ในภาคใต้ทั้งหมด

งานพิเศษ

             ๑. ได้เขียนหนังสือพระพุทธศาสนาออกมาแล้ว ๖๓ เรื่อง แต่มอบให้มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยลัยพิมพ์ออกเผยแพร่ขณะนี้ ๒๐ เรื่อง
             ๒. เป็นอาจารย์สอนกัมมัฏฐานประจำวัดโสมนัสวิหาร และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดสอนกรรมฐานให้แก่ภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์การสอนกัมมัฏฐานมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี
             ๓. เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาตามสถาบันและสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
             ๔. มีประสบการณ์จากการเดินทางไปดูงานพระศาสนาในต่างประเทศมากกว่า ๒๐ ประเทศ
             ๕. เป็นอาจารย์บรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท.


 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th