หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
๕. พระสิริปัญญามุนี (เยี่ยม ตทุตฺตสิริ)
ชาติภูมิ 
            พระสิริปัญญามุนี มีนามเดิมว่า เยี่ยม เกิดเมื่อ ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๑๓ ที่บ้านหม้อ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ท่านเคยมีครอบครัวมาก่อน แต่ได้เบื่อหน่ายการครองเรือน จึงได้เข้าบวช ในพระพุทธศาสนา ที่วัดโสมนัสวิหาร โดยมีพระราชพงษ์ปฏิพัทธ์ (ม.ร.ว. ล้น กล้วยไม้) เป็นพระอุปัชฌาย์ มีฉายาว่า ตทุตฺตสิริ และได้อยู่วัดโสมนัสวิหารตลอดมา
สมณศักดิ์
     ท่านเป็นพระเถระ ที่เอาภาระธุระทางศาสนา และได้เป็นกำลังของวัดรูปหนึ่ง เพราะได้อยู่วัดโสมนัสวิหารมาถึง ๓ สมัยของเจ้าอาวาสที่ครองวัดนี้ คือ ตั้งแต่สมัยท่านเจ้าคุณ พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์อุปัชฌาย์ของท่าน จนถึงสมัยท่านเจ้าคุณพระพุทธวิริยากรท่านได้เป็นกำลังสำคัญรูปหนึ่ง ในการซ่อมแซม พระอุโบสถ และพระวิหาร ซึ่งเป็นการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่.
ในสมัยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง) ท่านได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นพระครูสมุห์ และพระครูวินัยธรตามลำดับ อันเป็นฐานานุกรม ของเจ้าพระคุณสมเด็จ พระมหาวีรวงศ์ และเมื่อท่านย้ายจากคณะ ๑ มาอยู่คณะ ๕ ท่านก็ได้รับหน้าที่ในวัด เป็นเจ้าหน้าที่ในวัด โดยเป็นเจ้าหน้าที่ รักษาของสงฆ์ (ภัณฑาคาริก) และเป็นเจ้าหน้าที่รักษาพระวิหารด้วย.
 
เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๕ ของวัดโสมนัสวิหาร
       
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูสิริปัญญามุนี ครั้นต่อมา ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เมื่อท่านเจ้าพระคุณพระพุทธวิริยากรได้ถึงมรณภาพลง ท่านก็ได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในนามเดิมว่า "พระสิริปัญญามุนี" และเป็นเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร
 
การบูรณะปฏิสังขรณ์
     ในสมัยที่ท่านเจ้าคุณพระสิริปัญญามุนี เป็นเจ้าอาวาสอยู่นี้ เป็นสมัยสงคราม เอเชียบูรพา ในระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2 การก่อสร้างซ่อมแซมต่างๆ ภายในวัด ต้องหยุดชะงักหมด ทั้งทุนในการก่อสร้าง ก็มีน้อย ถึงแม้จะมีทุน ก็ทำไม่ได้ การศึกษาและการปฏิบัติ ก็พอทรงอยู่ ทั้งพระภิกษุสามเณรก็น้อยลง เพราะอยู่ในยามสงคราม ผู้ที่จะบวชใหม่ ก็ไม่ค่อยมี ผู้ที่จะเข้ามาจากต่างจังหวัด ก็มีน้อย ส่วนในด้านการจัดผลประโยชน์ของวัด เกี่ยวกับไวยาวัจกรนั้น ก็ได้จัดให้มีเป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันการเสียหาย ที่จะบังเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของวัด โดยมีกรรมการวัดเป็นผู้ช่วยเหลือ
 

การปรับปรุงด้านหน้าวัด
     ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เทศบาลนครกรุงเทพฯ (ในสมัยนั้น) ได้ขออนุญาต รื้อศาลาหน้าวัด ริมคลองผดุงกรุงเกษมรวม ๕ หลัง และตัดต้นไม้ริมคลองทั้งหมด เพื่อปรับปรุงกรุงเทพมหานคร ให้สวยงาม ศาลาและต้นไม้เดิมของวัด ที่ริมคลองจึงหายไป เทศบาลได้ทำเขื่อน และปรับปรุงริมคลองใหม่ แต่ทางวัด ยังคงบอกเขตจำพรรษา ถึงคลองตามเดิม

 
อวสานของชีวิต
ครั้นถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ ท่านเจ้าคุณพระสิริปัญญามุนี ได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยโรคชรา สิริรวมอายุของท่านได้ ๗๗ ปี และครองวัดอยู่ ๘ ปี
 
เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ l รูปที่ ๒ l รูปที่ ๓ l รูปที่ ๔ l รูปที่ ๕ l รูปที่ ๖ l รูปปัจจุบัน
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th