หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
๔. พระพุทธวิริยากร (จันทร์ จนฺทกนฺโต)

ชาติภูมิ   
             
ท่านเจ้าคุณพระพุทธวิริยากร มีนามเดิมว่า จันทร์ โยมบิดาชื่อ บุญ โยมมารดาชื่อ เอม ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๐ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน (ตรงกับวันอาสาฬหบูชา) ปีเถาะ ตำบลบางเพลี้ยง อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

             เมื่อท่านยังเด็ก ได้ไปอยู่ในความอุปการะ ของคุณงิ้วและคุณยายน้อย ในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาเมื่อท่านอายุได้ ขวบก็ได้มาอยู่วัดโสมนัสวิหาร กับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เมื่อครั้งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังเป็นพระมหาเปรียญอยู่ ชีวิตของท่านจึงอยู่กับศาสนามาตั้งแต่เยาว์วัย ท่านจึงมีอุปนิสัย น้อมมาในทางบรรพชาเมื่ออายุยังน้อย และท่านก็ได้ ศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทย และหนังสือขอมอยู่ที่สำนักวัดโสมนัสวิหารนี้เอง
การบรรพชาอุปสมบท   
             
เมื่อท่านได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในวัดโสมนัสวิหาร จนมีอายุพอสมควรแล้ว ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร แต่บรรพชาเมื่ออายุเท่าไรไม่ปรากฏ ต่อมาเมื่อท่านอายุครบอุปสมบทแล้ว ก็ได้อุปสมบท พระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๔๓๐ โดยมีสมเด็จพระวันรัต(ทับ) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง)เมื่อครั้งยังเป็นพระอมรโมลี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านจึงนับว่าเป็นผู้มีโชคดีที่ได้พระอุปัชฌาย์และอาจารย์ที่สูงทั้งความรู้ความสามารถ ทั้งวัตรปฏิบัติและสูงทั้งสมณศักดิ์

สมณศักดิ์    
             
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นพระครูสมุห์ ฐานานุกรมของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมื่อครั้งเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังเป็นพระเทพโมลี จนกระทั่ง พระเทพโมลีได้เลื่อนเป็นพระธรรมโกษาจารย์ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ เมื่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมพิมล ท่านก็ได้เลื่อนเป็นพระครูสรวิชัย ที่พระครูคู่สวด แล้วเลื่อนเป็นพระครูวินัยธรรม ต่อมาเลื่อนเป็นพระครูปลัด มีนามตามสัญญาบัตรว่า "พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ" ฯ ต่อมา ในปีพ.ศ. ๒๔๕๓ เมื่อพระพิมลธรรม (ยัง) ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ท่านก็ได้รับเลื่อน เป็นพระครูปลัดของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็น "พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์" ต่อมา ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๐ ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ "พระพุทธวิริยากร" ในขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส ในขณะที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์อาพาธ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

การศึกษา
   
       ท่านเจ้าคุณพุทธวิริยากร ได้เล่าเรียนหนังสือไทยหนังสือขอม และศึกษาพระธรรมวินัยในวัดโสมนัสวิหารมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระวันรัต (ทับ) เจ้าอาวาสรูปที่หนึ่ง ท่านเจ้าคุณพระราชพงษ์ปฏิพัทธ์(ม.ร.ว.ล้น กล้วยไม้) เจ้าอาวาสรูปที่สอง จนถึงสมัยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสรูปที่สามของวัดโสมนัสวิหาร ซึ่งตลอดระยะเวลานี้ วัดโสมนัสวิหาร เป็นทั้งสำนักปริยัติและสำนักปฏิบัติ ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระปาฏิโมกข์หลักสูตรสวดมนต์ของวัดจนจบ สวดภาณยักษ์ และภาณพระ(ภาณธรรมยุตหรือภาณยักษ์เล็ก) และสวดโสฬสปัญหา จนสามารถสอนศิษย์ได้ สำหรับการศึกษาบาลีนั้น ทราบว่าแม้ท่านเจ้าคุณพระพุทธวิริยากร ไม่ได้เป็นเปรียญโดยเข้าสอบสนามหลวงก็ตาม แต่ท่านก็มีความรู้ภาษาบาลีชนิดใช้การได้ มีความสามารถที่จะแปลบาลีและสอนศิษย์ได้


เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๔ ของวัดโสมนัสวิหาร
             
เมื่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์มรณภาพลงในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ท่านเจ้าคุณพระพุทธวิริยากรก็ได้รับเป็นเจ้าอาวาสต่อมา แต่ความจริงแล้ว ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสมาแล้วถึง ๑๕ ปี ท่านได้ปกครองวัดโสมนัสวิหารมาจนถึงต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ก็ได้อาพาธเป็นโรคลำไส้พิการและเจ็บกระเสาะกระแสะมาตลอดจนถึงมรณภาพ เมื่อเวลา ๑๒.๔๕ น. ของวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ รวมอายุของท่านได้ ๗๒ ปี พรรษา ๕๒ โดยปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสอยู่ ๑๕ ปี เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ปีเศษ
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th