หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
๒. พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์ (ม.ร.ว.ล้น กล้วยไม้ ญาณวโร)
ชาติภูมิ
             
พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์ นามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ล้น (หรือโล้น) กล้วยไม้ เป็นบุตรหม่อมเจ้าเนตร ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น กรมหมื่นสุนทรบดี เกิดในรัชกาลที่ เมื่อวันพุธ เดือน ๑๑ ปีฉลู พ.ศ. ๒๓๘๔  ในสมัยเมื่อยังเยาว์ พระองค์เจ้าใย ซึ่งเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ได้ทรงเลี้ยงท่านไว้ในพระบรมมหาราชวังจน ได้บรรพชาเป็นสามเณร 

การบรรพชา  
              
ครั้นถึงรัชกาลที่ ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดมหาธาตุ อยู่ในสำนัก พระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม) แล้วต่อมาก็ลาสิกขาไปอยู่กับบิดา ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุเท่าไร และบรรพชาอยู่กี่ปี ไม่ปรากฏ แต่คงจะบรรพชาอยู่ระยะหนึ่งอย่างน้อยสาม เดือนตามธรรมเนียมของเจ้านายในสมัยนั้น

อุปสมบท
              
ในปีระกา พุทธศักราช ๒๔๐๔ เมื่อท่านอายุครบอุปสมบท พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อุปสมบทที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ)ในสมัยที่ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระพรหมมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ มีนามฉายาว่า "ญาณวโร"

การศึกษา
          เมื่อบวชแล้วก็ไปอยู่วัดโสมนัสวิหาร เล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรม ในสำนักสำเด็จพระวันรัต (ทับ) ตลอดมา ครั้นถึงรัชกาลที่ ท่านได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมครั้งแรกที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๑๙ ได้เป็นเปรียญ ประโยค ต่อมาเข้าแปลอีก เมื่อปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๒๕ สอบได้อีก ประโยค รวมเป็น ประโยค

สมณศักดิ์
                ต่อมาในปีระกาพ.ศ.๒๔๒๘ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะมีราชทินนามว่า "หม่อมราชวงศ์พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์" ทรงพระราชทานตาลปัตพื้นแพรปักเลื่อมอย่างหม่อมเจ้าพระราชาคณะให้ถือเป็นเกียรติยศ


เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๒ ของวัดโสมนัสวิหาร
                ครั้นถึงปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๓๔ สมเด็จพระวันรัต(ทับ พุทฺธสิริ) ได้ถึงมรณภาพ ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส วัดโสมนัสวิหาร นับเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สอง
              ต่อมาในปีกุน พ.ศ. ๒๔๔๒ ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ เสมอตำแหน่งชั้นเทพพิเศษที่ราชทินนามเดิม พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์ ปกครองวัดโสมนัสวิหารให้เจริญรุ่งเรืองเรียบร้อยตลอดมา จนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๕ ท่านได้ถึง มรณภาพเมื่ออายุได้ ๖๒ ปี พรรษา ๔๒ ครองวัดอยู่ ๑๑ ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๔๕ พร้อมกับทิ้งผลงานและคุณความดีไว้ เบื้องหลัง

 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th