เสียสละ  ประพฤติดี  มีระเบียบ
   หน้าแรกวัดโสมนัส
   หน้าแรก พอ.
   ความเป็นมา
   สถานที่ติดต่อ
   การดำเนินงาน
   ผู้บริหารและบุคลากร
   ตารางเวลาการเรียน
   ระเบียบปฏิบัติ
   ภาพกิจกรรม
   กระดานสนทนา
 
 
ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตามวัดต่างๆ
 
 
 
 
ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียน
 

            - การแต่งกาย แต่งเครื่องเเบบนักเรียนที่ที่มีเครื่องหมายโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่หน้าอกด้านขวา

            - ก่อนเข้าเรียน
            ๑. นักเรียนทุกคนควรมาถึงโรงเรียนก่อนเข้าเรียน ๒๐ นาที เมื่อใด้ยินออดสัญญาณนักเรียนทุกคนเข้าห้องประชุมเข้าแถวตามชั้นของตน
            ๒.ในห้องประชุม ไม่พูดคุยหยอกล้อกัน เตรียมร้องเพลง พุทธมามะกะ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณศีล ๕ ฟังโอวาทและนั่งสมาธี

            - ในห้องเรียน
            ๑. ก่อนเข้าห้องเรียนให้ถอดรองเท้าวางไว้หน้าห้องอย่างเป็นระเบียบ
            ๒. เมื่อพระอาจารย์หรือคุณครูเข้าห้องเรียนและจบการสอนแล้ว ให้หัวหน้าชั้นนำกราบสำหรับพระอาจารย์และนำกล่าวคำแสดงความเคารพสำหรับครู
            ๓. ขณะอาจารย์ทำการสอนไม่ควรพูดคุยหยอกล้อหรือทำกิจอื่น นอกเหนือจากการตั้งใจฟังอย่างเคารพ
            ๔. ห้ามหยิบสิ่งของภายในโต๊ะหรือขีดเขียนบนโต๊ะ บนฝาผนัง หรือทำลายอุปกรณ์ใดๆอันเป็นสมบัติของโรงเรียน
            ๕. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในห้องเรียน
            ๖. ห้ามกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียนนอกจากมีเหตุจำเป็นให้ขออนุญาตจากอาจารย์ประจำชั้นก่อน
            ๗. เมื่อหมดเวลาเรียนหัวหน้าชั้นกล่าวคำแผ่เมตตาตั้งความปราถนาดีต่อผู้อื่นและสัตว์ทั้งปวง

            - ระเบียบอื่น ๆ นักเรียนทุกคนต้องฝึกให้มีกริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย เช่น
            ๑. เมื่อเดินสวนกับครูบาอาจารย์ต้องทำความเคารพโดยการประนมมือไหว้ และหลีกทางให้ท่านเดินผ่านไปก่อน
            ๒. เมื่อพูดกับครูบาอาจารย์ก็ให้ประนมมือด้วยเช่นกัน
            ๓. เมื่อรับหรือมอบสิ่งของกับครูบาอาจารย์ก็ให้ประนมมือไหว้ทุกครั้ง
            ๔. เมื่อพระอาจารย์เดินผ่าน นั่งอยู่ควรลุกขึ้นยืน ถ้ายืนคุยกันอยู่ควรหยุดให้ท่านผ่านไปก่อน
            ๕. เมื่อเลิกเรียนแล้วนักเรียนควรกลับให้ถึงบ้านก่อน นอกจากว่าทางโรงเรียนมีกิจกรรมเช่น ประชุมประจำปี หรือมีงานที่นักเรียนต้องอยู่ช่วย ให้นักเรียนอยู่จนกิจกรรมเรียบร้อยก่อน
อนึ่งนักเรียนพึงระลึกเสมอว่า ตนมิได้มาเรียนเพื่อความรู้วิชาการอย่างเดียว แต่ต้องฝึกอบรมด้านจริยธรรมศีลธรรมอันดีงามรวมทั้งกริยามารยาทต่างๆ ด้วย เพราะว่า ความรู้ทางวิชาการเป็นสิ่งภายในเฉพาะตน แต่ความประพฤติทางกายทางวาจา ทุกคนสามารถมองเห็นได้ ฉะนั้น นักเรียนต้องพยายามทำแต่ในสิ่งที่ดีงาม เพื่อเป็นการตอบแทนคุณของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพ ให้สมกับที่ตนเป็นนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งมีคำขวัญประจำโรงเรียนว่า                                    เสียสละ ประพฤติดี มีระเบียบ

 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.