หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
ระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียน

            - การแต่งกาย แต่งเครื่องเเบบนักเรียน ที่มีเครื่องหมาย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่หน้าอกด้านขวา

            - ก่อนเข้าเรียน
            ๑. นักเรียนทุกคน ควรมาถึงโรงเรียน ก่อนเข้าเรียน ๒๐ นาที เมื่อใด้ยินออดสัญญาณ นักเรียนทุกคน เข้าห้องประชุม เข้าแถวตามชั้นของตน
            ๒.ในห้องประชุม ไม่พูดคุยหยอกล้อกัน เตรียมร้องเพลง พุทธมามะกะ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณศีล ๕ ฟังโอวาท และนั่งสมาธี

            - ในห้องเรียน
            ๑. ก่อนเข้าห้องเรียน ให้ถอดรองเท้าวางไว้หน้าห้อง อย่างเป็นระเบียบ
            ๒. เมื่อพระอาจารย์ หรือคุณครูเข้าห้องเรียน และจบการสอนแล้ว ให้หัวหน้าชั้น นำกราบสำหรับพระอาจารย์ และนำกล่าวคำแสดงความเคารพ สำหรับครู
            ๓. ขณะอาจารย์ทำการสอน ไม่ควรพูดคุยหยอกล้อ หรือทำกิจอื่น นอกเหนือจากการตั้งใจฟัง อย่างเคารพ
            ๔. ห้ามหยิบสิ่งของภายในโต๊ะ หรือขีดเขียนบนโต๊ะ บนฝาผนัง หรือทำลายอุปกรณ์ใด ๆ อันเป็นสมบัติของโรงเรียน
            ๕. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่ม มารับประทานในห้องเรียน
            ๖. ห้ามกลับบ้าน ก่อนเวลาเลิกเรียน นอกจากมีเหตุจำเป็น ให้ขออนุญาต จากอาจารย์ประจำชั้นก่อน
            ๗. เมื่อหมดเวลาเรียน หัวหน้าชั้น กล่าวคำแผ่เมตตา ตั้งความปราถนาดี ต่อผู้อื่น และสัตว์ทั้งปวง

            - ระเบียบอื่น ๆ นักเรียนทุกคนต้องฝึกให้มีกริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย เช่น
            ๑. เมื่อเดินสวน กับครูบาอาจารย์ ต้องทำความเคารพ โดยการประนมมือไหว้ และหลีกทาง ให้ท่านเดินผ่านไปก่อน
            ๒. เมื่อพูดกับครูบาอาจารย์ ก็ให้ประนมมือด้วยเช่นกัน
            ๓. เมื่อรับหรือมอบสิ่งของ กับครูบาอาจารย์ ก็ให้ประนมมือไหว้ทุกครั้ง
            ๔. เมื่อพระอาจารย์เดินผ่าน นั่งอยู่ควรลุกขึ้นยืน ถ้ายืนคุยกันอยู่ ควรหยุดให้ท่านผ่านไปก่อน
            ๕. เมื่อเลิกเรียนแล้ว นักเรียนควรกลับให้ถึงบ้านก่อน นอกจากว่า ทางโรงเรียน มีกิจกรรม เช่น ประชุมประจำปี หรือมีงานที่นักเรียน ต้องอยู่ช่วย ให้นักเรียนอยู่ จนกิจกรรมเรียบร้อยก่อน
     อนึ่ง นักเรียนพึงระลึกเสมอว่า ตนมิได้มาเรียน เพื่อความรู้วิชาการ อย่างเดียว แต่ต้องฝึกอบรม ด้านจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม รวมทั้งกริยามารยาทต่าง ๆ ด้วย เพราะว่า ความรู้ทางวิชาการ เป็นสิ่งภายในเฉพาะตน แต่ความประพฤติ ทางกายทางวาจา ทุกคนสามารถมองเห็นได้ ฉะนั้น นักเรียนต้องพยายามทำ แต่ในสิ่งที่ดีงาม เพื่อเป็นการตอบแทน คุณของพ่อแม่ และครูบาอาจารย์ ที่ตนเคารพ ให้สมกับที่ตน เป็นนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งมีคำขวัญประจำโรงเรียนว่า                                    "เสียสละ ประพฤติดี มีระเบียบ"

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th