หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
การดำเนินงานของโรงเรียน

วัตถุประสงค์หลัก
            ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
            ๒. เพื่อปลูกฝังศีลธรรมวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักเรียนนักศึกษา
            ๓. เพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ด้วยดี
            ๔. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
            ๕. เพื่อปลูกความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนอย่างมั่นคง
            ๖. เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติ ศาสนามากยิ่งขึ้น

วิชาที่เปิดสอน มี ๓ แผนก คือ
            ๑.แผนกพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วิชาที่เปิดสอนได้แก่ ธรรมะ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
            ๒. แผนกธรรมศึกษา เปิดสอนธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก
            ๓. แผนกกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปีใหม่ เป็นต้น

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th