หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ผู้บริหารและบุคลากร
ผู้อำนวยการ
พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
 
รองผู้อำนวยการ
พระสิริปัญญามุนี(เต็ม อภิปุณโณ น.ธ.เอก ป.ธ.๕ ศน.บ.)
 
เลขานุการ/เจ้าหน้าที่ทะเบียน
พระครูนิบุณจริยาทร(นิคม นิพภโย น.ธ. เอก ป.ธ. ๕)
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th