หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
เปรียญธรรม ๙ ประโยค พุทธศักราช ๒๕๖๔
ชื่อ พระมหาสุดท้าย ฉายา ฐิตปุญฺโญ นามสกุล จริงประโคน
อายุ ๔๒ ปี พรรษา ๒๑ วัดโสมนัสวิหาร
ถนน กรุงเกษม แขวง วัดโสมนัส เขต ปัอมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 
ชาติภูมิ
เกิดวันพุธ ที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๒๑ ณ บ้านเลขที่ ๒๒๓ ตำบล สายตะกู อำเภอ บ้านกรวด
จังหวัด บุรีรัมย์
 
บรรพชา
เมื่อวันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ณ วัดกระดึงทอง ตำบล บ้านด่าน อำเภอ บ้านด่าน
จังหวัด บุรีรัมย์
นามพระอุปัชฌาย์ พระราชปัญญาวิสารัต วัดกระดึงทอง ตำบล บ้านด่าน อำเภอ บ้านด่าน
จังหวัด บุรีรัมย์
 
อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร แขวง ปทุมวัน
เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
นามพระอุปัชฌาย์ พระธรรมธัชมุนี วัดปทุมวนาราม แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
นามพระกรรมวาจาจารย์ พระเทพดิลก วัดปทุมวนาราม แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
นามพระอนุสาวนาจารย์ พระเทพญาณวิศิษฏ์ วัดปทุมวนาราม แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 
วุฒิการศึกษา(สูงสุด)
พ.ศ.๒๕๔๖ สำเร็จการศึกษา ศาสนศาสตรบัณฑิต(ศ.น.บ.) มมร.
 
แผนกธรรม
พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี ณ วัดกระดึงทอง สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ.๒๕๓๘ สอบได้ นักธรรมชั้นโท ณ วัดโพธิสมภรณ์ สำนักเรียนวัดโพธิสมภรณ์
พ.ศ.๒๕๓๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก ณ วัดโพธิสมภรณ์ สำนักเรียนวัดโพธิสมภรณ์
 
แผนกบาลี
พ.ศ.๒๕๓๙ สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒ ณ วัดโพธิสมภรณ์ สำนักเรียนวัดโพธิสมภรณ์
พ.ศ.๒๕๔๐ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๓ ณ วัดโพธิสมภรณ์ สำนักเรียนวัดโพธิสมภรณ์
พ.ศ.๒๕๔๑ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๔ ณ วัดโพธิสมภรณ์ สำนักเรียนวัดโพธิสมภรณ์
พ.ศ.๒๕๔๒ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๕ ณ วัดปทุมวนาราม สำนักเรียนวัดปทุมวนาราม
พ.ศ.๒๕๔๓ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๖ ณ วัดปทุมวนาราม สำนักเรียนวัดปทุมวนาราม
พ.ศ.๒๕๔๔ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๗ ณ วัดปทุมวนาราม สำนักเรียนวัดปทุมวนาราม
พ.ศ.๒๕๖๑ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๘ ณ วัดปทุมวนาราม สำนักเรียนวัดปทุมวนาราม
พ.ศ.๒๕๖๔ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๙ ณ วัดโสมนัสวิหาร สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
 
ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ และสังคม
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ วัดปทุมวนาราม
พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๗ เป็น อาจารย์ใหญ่ ณ วัดราษฏร์บำรุง เขตบางแค กรุงเทพฯ
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๒ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ วัดปทุมวนาราม
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ เป็น กรรมการควบคุมห้องสอบชั้นประโยค ๑-๒ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม
 
ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่
วัดโสมนัสวิหาร ถนน กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 
คติธรรมประจำใจ
ความอดทน ความขยัน และความกตัญญู ย่อมนำไปสู่ความเจริญ ฯ
 

 

Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. Thailand Web Stat