หน้าแรก
English Version
  ประวัติวัด
  แผนที่ตั้งวัด
  แผนที่ภายในวัด
  ถาวรวัตถ
  ภาพจิตรกรรม
  ลำดับเจ้าอาวาส
  จำนวนพระสงฆ์
  วันสำคัญทางศาสนา
  ตารางแสดงธรรม
  ร.ร.พระปริยัติธรรม
  ร.ร.พุทธศาสนวันอาทิตย์
  โคลงสุภาษิต
  หนังสือธรรมะ
  ศาสนกิจของเจ้าอาวาส
 
 
 
  
เปรียญธรรม ๙ ประโยค พุทธศักราช ๒๕๖๕
ชื่อ พระมหาสุพร ฉายา สนฺติกโร นามสกุล พร้าวเอียด
อายุ ๕๐ ปี พรรษา ๒๙ วัดโสมนัสวิหาร
ถนน กรุงเกษม แขวง วัดโสมนัส เขต ปัอมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 
ชาติภูมิ
เกิดวันอังคาร ที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๕ ณ บ้านเลขที่ ๑๘๙ หมู่ที่ ๘ ตำบล พนางตุง อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง
บิดา นายเฟื้อง พร้าวเอียด มารดา นางเฟื่อง พร้าวเอียด
 
อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ณ วัดควนพนางตุง ตำบล พนางตุง อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง
นามพระอุปัชฌาย์ พระครูอุดมปัญญาคุณ วัดควนพนางตุง
นามพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆรักษ์แช่ม
นามพระอนุสาวนาจารย์ พระบุญเสริม
 
วุฒิการศึกษา(สูงสุด)
พ.ศ.๒๕๒๘ สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนธรรมเสถียร ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 
แผนกธรรม
พ.ศ.๒๕๓๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี ณ วัดควนพนางตุง สำนักเรียนคณะจังหวัดพัทลุง
พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้ นักธรรมชั้นโท ณ วัดธรรมบูชา สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฏร์ธานี
พ.ศ.๒๕๓๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก ณ วัดธรรมบูชา สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฏร์ธานี์
 
แผนกบาลี
พ.ศ.๒๕๓๙ สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒ ณ วัดธรรมบูชา สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฏร์ธานี์
พ.ศ.๒๕๔๐ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๓ ณ วัดธรรมบูชา สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฏร์ธานี์
พ.ศ.๒๕๔๒ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๔ ณ วัดโสมนัสวิหาร สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
พ.ศ.๒๕๔๓ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๕ ณ วัดโสมนัสวิหาร สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
พ.ศ.๒๕๔๔ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๖ ณ วัดโสมนัสวิหาร สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
พ.ศ.๒๕๔๘ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๗ ณ วัดโสมนัสวิหาร สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
พ.ศ.๒๕๕๒ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๘ ณ วัดโสมนัสวิหาร สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
พ.ศ.๒๕๖๕ สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๙ ณ วัดโสมนัสวิหาร สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
 
ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ และสังคม
พ.ศ.๒๕๕๔ เป็น เจ้าอาวาสวัดจรูญเวสม์ธรรมมาราม ต.ศรีษะกระบือ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก
พ.ศ.๒๕๕๗ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร
 
ตำแหน่งหน้าที่ด้านการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ.๒๕๔๗ เป็น อาจารย์สอนบาลีประจำสำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นอาจารย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโสมนัสวิหาร
พ.ศ.๒๕๕๘ เป็น อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็น อาจารย์ธรรมศึกษา โรงเรียนวัดโสมนัส
 
งานการศึกษาพิเศษ
พ.ศ.๒๕๓๘ จบการอบรมกรรมฐาน รุ่นที่ ๒
พ.ศ.๒๕๔๐ จบการอบรมวิชาอนามัยในบ้าน หลักสูตร ๑ เคหพยาบาล
พ.ศ.๒๕๔๑ จบการอบรมวิชาอนามัยในบ้าน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
พ.ศ.๒๕๔๑ จบหลักสูตรพระสังฆาธิการชั้นสูง รุ่นที่ ๒๕
พ.ศ.๒๕๕๑ จบการอบรมกรรมฐานน รุ่นที่ ๙๙
พ.ศ.๒๕๕๒ จบการอบรมหลักสูตรครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
พ.ศ.๒๕๕๒ จบการอบรมหลักสูตรการสอนสารการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเบื้องต้น
 
ปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่
คณะ๒ วัดโสมนัสวิหาร ถนน กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 
คติธรรมประจำใจ
วายะเมเถวะ ปุริโส, ยาวะ อัตถัสสะ นิปปะทา
"บุรุษ พึงพากเพียรพยายาม จนกว่าจะประสบความสำเร็จ"
 

 

Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. Thailand Web Stat