หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
 
 
 
  
ผู้สอบได้บาลีสนามหลวงในสำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
ปีพุทธศักราช ประโยค ชื่อ ฉายา
๒๔๘๖ ป.ธ.๓ ๑. พระอัมพร โสภโณ

๒. สามเณรวิเชียร

เกตุแก้ว
ป.ธ.๕ ๑. พระมหาละออง ธมฺมทีโป
๒. พระมหาลาภ ปภสฺสโร
๓. พระมหาทองคำ กลฺยาณสิริ
ป.ธ.๖ ๑. พระมหาครุฑ เขมวีโร
๒๔๘๗ ป.ธ.๓ ๑. สามเณรนวม สงวนทรัพย์
ป.ธ.๔ ๑. สามเณรดั่น เจ็ดช้างสาร
๒๔๘๘ ป.ธ.๔ ๑. สามเณรนวม สงวนทรัพย์
๒๔๘๙ ป.ธ.๓ ๑. พระวิบูลย์ วิปุโล
๒. พระทองสุก สุปญฺโญ
ป.ธ.๔ ๑. พระมหาไพโรจน์ อิณมุตฺโต
๒๔๙๐ ป.ธ.๔ ๑. พระมหาทองสุก สุปญฺโญ
ป.ธ.๕ ๑. สามเณรนวม สงวนทรัพย์
๒๔๙๑ ป.ธ.๓ ๑. พระบุญชู วีรปญฺโญ
๒๔๙๒ ป.ธ.๓ ๑.พระครูปลัดเถรธรรมวัฒน์ เทพ ทุลฺลโภ
๒. พระสงวน ปุญฺญคุตฺโต
๓. สามเณรวิเชียร เกตุแก้ว
๔. สามเณรทวี
ป.ธ.๔ ๑. พระมหาวิบูลย์ วิปุโล
๒๔๙๓ ป.ธ.๓ ๑. พระเผื่อน ถาวโร
๒. พระพวง ธมฺมธโร
ป.ธ.๔ ๑. พระมหาสงวน ปุญฺญคุตฺโต
๒. พระมหาณรงค์ ฐิตวโร
๓. สามเณรวิเชียร เกตุแก้ว
ป.ธ.๕ ๑. พระมหาทองสุก สุปญฺโญ
๒๔๙๔ ป.ธ.๓ ๑. พระลอย สิริคุตฺโต
๒. พระเจริญ ถามวโร
๓. สามเณรพินิจ แสงย้อย
๔. สามเณรถาวร ทองชน
ป.ธ.๔ ๑. พระครูปลัดเถรธรรมวัฒน์ เทพ ทุลฺลโภ
๒. พระมหาพวง ธมฺมธโร
ป.ธ.๖ ๑. พระมหาอ่ำ ธมฺมทตฺโต
๒. พระมหาดั่น พลาธิโก
๓. พระมหานวม คุตฺตธโน
๒๔๙๕ ป.ธ.๓ ๑. พระเสงี่ยม ขนฺติโก
๒. สามเณรทองสา สีหาท้าว
ป.ธ.๔ ๑. สามเณรถาวร
ทองชน
๒๔๙๖ ป.ธ.๓ ๑. พระเจริญ ธมฺมธโช
๒. สามเณรพรหม เนียมอินทร์
๓. สามเณรวิจิตร เกตุแก้ว
ป.ธ.๔ ๑. พระมหาพินิจ ปุญฺญาคโม
๒๔๙๗ ป.ธ.๓ ๑. พระเคลื่อน มุตฺตมโล
๒. สามเณรสำอางค์ ขวัญเมือง
ป.ธ.๔ ๑. พระมหาลอย สิริคุตฺโต
๒. สามเณรพรหม เนียมอินทร์
๓. สามเณรวิจิตร เกตุแก้ว
ป.ธ.๕ ๑. พระมหาโพน อคฺคภูสิโต
๒๔๙๘ ป.ธ.๕ ๑. พระมหาสงวน ปุญฺญคุตฺโต
๒๔๙๙ ป.ธ.๓ ๑. พระถวิล ฐิตวตฺโต
๒. สามเณรพิจิตร ถาวรสุวรรณ
ป.ธ.๔ ๑. พระมหาทองสา อนาลโย
ป.ธ.๕ ๑. พระมหาวิบูลย์ วิปุโล
๒. พระมหาพินิจ ปุญฺญาคโม
๓. พระมหาสวัสดิ์ ธมฺมวโร
หน้าแรก I หน้าถัดไป
สืบค้นโดย  พระมหากิตติชัย อภิชโย
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th