หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสมนัสวิหาร
พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
เจ้าสำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
และอาจารย์ทีปรึกษาชั้นประโยค ป.ธ.๘,๙
พระมหาสุพร สนฺติกโร ป.ธ.๘
อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
และอาจารย์ชั้นประโยค ป.ธ.๓
พระมหาสุรัตน์ ธิติพโล
ป.ธ.๘
อาจารย์ชั้นประโยค ๑-๒
พระมหากาญฺจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ
ป.ธ.๖
อาจารย์ชั้นประโยค ป.ธ.๔
พระมหาชำนาญ อุปเสโน
ป.ธ.๙
อาจารย์ที่ปรึกษาประโยค ป.ธ.๕,๖,๗
พระมหาชินวัฒน์ อภิภโว
ป.ธ.๘
อาจารย์ช่วยสอน
 
บรรยากาศการเรียนชั้นประโยค ๑-๒
 
เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร
ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล สำนักเรียน ปีพุทธศักราช
๑. พระมหาจับ ฐิตธมฺโม สุนทรมาศ วัดโสมนัสวิหาร ๒๔๘๕
๒. พระมหาพิจิตร ฐิตวณฺโณ ถาวรสุวรรณ " ๒๕๑๗
๓. พระมหาสมชาย กิตฺติเมธี ทมถา " ๒๕๔๔
๔. พระมหาชำนาญ อุปเสโน วงค์แก้ว " ๒๕๔๘
๕. พระมหาชาติชาย ปิยธมฺโม สวยรูป " ๒๕๕๐
๖. พระมหาภาณุมาศ วรธมฺโม บรรณสิทธิ์ศักดิ์ " ๒๕๕๓
ที่มา........ทำเนียบพระเปรียญธรรม ๙ ประโยค สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดย ธนาคารกรุงเทพฯ
 
 
ดูเปรียญธรรมทั้งหมด
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th