หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
 
ภาพอสุภกรรมฐาน ที่ฝาผนังพระอุโบสถ
              ภาพอสุภกรรมฐาน  ที่ฝาผนังในระหว่างช่องหน้าต่างทั้ง ๑๐  และที่ฝาผนังมุมทั้ง ๘ ของพระอุโบสถ  มีภาพอสุภกรรมฐาน  ๑๐  ประการ  ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระสูตร ดังนี้  คือ ๑. ซากศพที่เน่าพองขึ้น  ๒. ซากศพที่มีสีเขียว  ๓. ซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลออก  ๔. ซากศพที่ขาดกลางตัว  ๕. ซากศพที่แร้งกาสุนัขเป็นต้นยื้อแย่งกัดกินแล้ว  ๖. ซากศพที่มือเท้าและศีรษะขาดไปอยู่คนละทาง  ๗. ซากศพที่ถูกสับบั่นเป็นท่อน ๆ ๘. ซากศพที่ถูกฟันด้วยศัตรามีโลหิตไหลอาบอยู่  ๙. ซากศพที่มีหนอนคลาคล่ำอยู่  ๑๐. ซากศพที่มีแต่ร่างกระดูก

              ภาพเหล่านี้แต่ละภาพ เขียนไว้ค่อนข้างใหญ่  พร้อมกับมีต้นไม้  โขดหินและธรรมชาติอย่างอื่นประกอบ  มองดูแล้ว  บางภาพน่ากลัว  แต่ทุกภาพย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แก่พระภิกษุผู้ที่ได้พิจารณา  โดยเฉพาะแก่ท่านผู้เจริญอสุภกรรมฐาน เพื่อมุ่งกำจัดราคะ   กล่าวกันว่า  สมเด็จพระวันรัต  (ทับ  พุทฺธสิริ ป.๙)  ชอบเจริญกรรมฐานเหล่านี้มาก  จึงสันนิษฐานว่า ภาพอสุภะทั้ง  ๑๐ อย่างนี้  เป็นภาพที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต องค์นี้ ให้เขียนไว้.  กล่าวกันว่า  รูปพระเถระ ที่นั่งหรือพิจารณาอสุภกรรมฐานทั้ง  ๑๐  ภาพนี้  เป็นรูปของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  วัดระฆังโฆสิตาราม  และภาพของสมเด็จพระวันรัต (ทับ)  รวมอยู่ด้วย  ซึ่งรูปภาพดังกล่าว เป็นรูปเหมือน ของพระเถระกรรมฐาน ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นทั้งสิ้น
.
 คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย
ซากศพที่เน่าพองขึ้น
ซากศพที่มีสีเขียว
ซากศพที่เน่าพองขึ้น
ซากศพที่มีสีเขียว
 ซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลออก
 ซากศพที่ขาดกลางตัว
 ซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลออก  ซากศพที่ขาดกลางตัว
ซากศพที่แร้งกาสุนัขเป็นต้น ยื้อแย่งกัดกินแล้ว
ซากศพที่ถูกสับบั่นเป็นท่อน ๆ
 ซากศพที่แร้งกาสุนัขเป็นต้น ยื้อแย่งกัดกินแล้ว  ซากศพที่ถูกสับบั่นเป็นท่อน ๆ
ซากศพที่ถูกฟันด้วยศัตรามีโลหิตไหลอาบอยู่
 ซากศพที่มีหนอนคลาคล่ำอยู่ 
ซากศพที่ถูกฟันด้วยศัตรามีโลหิตไหลอาบอยู่  ซากศพที่มีหนอนคลาคล่ำอยู่ 
   

จากหนังสือของดีวัดโสมนัสวิหาร พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
 
  รายการภาพจิตรกรรม
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน
คติธรรม - เสาภายใน พระวิหาร ๑๒ ภาพ
สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ - บานประตูและหน้าต่าง ด้านนอก พระวิหาร ๘ ภาพ
ภาพม่านแหวก - บานประตูและหน้าต่าง ด้านใน พระวิหาร ๒ ภาพ
เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหน้า พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
ผลไม้ที่ทำน้ำอัฏฐบาน ๘ ชนิด - บานหน้าต่างด้านใน พระอุโบสถ ๙ ภาพ
มหาผล ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหลัง พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
อสุภกรรมฐาน - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๘ ภาพ
เมรุ - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๔ ภาพ
ธุดงควัตร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๕ ภาพ
๑๐ แปลนวัดโสมนัสวิหาร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๒ ภาพ
คลิกที่ชื่อ ชมภาพ

 
 
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.