หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
  ภาพจิตรกรรม
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
ภาพจิตรกรรมที่เสาพระวิหาร
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
   
ด้านซ้ายมือ
ด้านขวามือ
   
เสาต้นที่หนึ่ง
เสาต้นที่หนึ่ง ( เป็นสีน้ำเงิน)
ภาพคนนับถือศาสนาอื่น มีภาพโบสถ์คริสต์อยู่ด้วย
ภาพคนกำลังฆ่าโคอันเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีคุณ
 
เสาต้นที่สอง
เสาต้นที่สอง (เป็นสีเขียว)
ภาพคนกำลังหาปลา
ภาพคนกำลังออกล่าสัตว์ป่า
   
เสาต้นที่สาม
เสาต้นที่สาม (เป็นสีส้ม)
ภาพคนกำลังลงโทษพวกข้าทาส
ภาพชาวประมงกำลังหาปลา
   
เสาต้นที่สี่
เสาต้นที่สี่ (เป็นสีขาวแกมแดง)
ภาพคนกำลังฟังพระเทศน์
ภาพคนกำลังทำมาหากินด้วยการค้าขาย
   
เสาต้นที่ห้า
เสาต้นที่ห้า (สีขาวมากขึ้น)
ภาพพระสงฆ์กำลังบูชาพระเจดีย์
ภาพการออกบวชเป็นภิกษุ
   
เสาต้นที่หก
เสาต้นที่หก (สีขาวยิ่งขึ้น)
ภาพปางพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
มีพระภิกษุสงฆ์แวดล้อม
ภาพการเข้าถึงพระศาสนาด้วยการสำเร็จเป็นอรหันต์
 
ภาพจิตรกรรม ลายดอกไม้ ที่เสาพระวิหาร

ของดีวัดโสมนัสวิหาร พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
 
  รายการภาพจิตรกรรม
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน
คติธรรม - เสาภายใน พระวิหาร ๑๒ ภาพ
สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ - บานประตูและหน้าต่าง ด้านนอก พระวิหาร ๘ ภาพ
ภาพม่านแหวก - บานประตูและหน้าต่าง ด้านใน พระวิหาร ๒ ภาพ
เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหน้า พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
ผลไม้ที่ทำน้ำอัฏฐบาน ๘ ชนิด - บานหน้าต่างด้านใน พระอุโบสถ ๙ ภาพ
มหาผล ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหลัง พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
อสุภกรรมฐาน - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๘ ภาพ
เมรุ - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๔ ภาพ
ธุดงควัตร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๕ ภาพ
๑๐ แปลนวัดโสมนัสวิหาร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๒ ภาพ
คลิกที่ชื่อ ชมภาพ

 
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.