หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
  ภาพจิตรกรรม
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
คลิกชมภาพเขียน
 
ภาพจิตรกรรมที่เสาพระวิหาร
 

             ในจำนวนเสาพระวิหาร ทั้งสิบสองต้น คือทางด้านขวามือ ๖ ต้น และทางด้านซ้ายมือ ๖ ต้นนั้น แต่ละต้น ล้วนแต่มีภาพจิตรกรรมสวยงาม และมีสีสันแตกต่างกันทั้งสิ้น ภาพที่เสาพระวิหารส่วนใหญ่ เป็นภาพพวงอุบะดอกไม้ที่เกี่ยวประสานกัน อย่างมีระเบียบสวยงาม และมีสีสันแตกต่างกันแต่ละเสา ราวกับว่าจิตรกรในยุคโน้น ต้องการจะแสดงวิธีจัดลวยลายพวงอุบะดอกไม้ ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นฝีมือ ฉะนั้น

             แต่สิ่งที่น่าสังเกตและน่าศึกษามากที่สุด ที่เสาภายในพระวิหารแต่ละต้น ก็คือ สีของเสาพระวิหารที่แตกต่างกัน การที่สี่ของพระวิหารแตกต่างกันนั้น แสดงถึงจริตจิตของคน ที่มีกิเลสหนา กิเลสบาง และหมดกิเลส หรือแสดงถึงคนที่เข้าใกล้พระศาสนา และอยู่ไกลพระศาสนา หรือ คนที่อยู่ห่างไกลจากพระ และเข้าใกล้พระ. เสาที่อยู่ห่างพระ คือเสาที่อยู่ไกลจากพระประธาน. ส่วนที่อยู่ใกล้พระ คือที่อยู่ใกล้พระประธาน. สีของเสาทั้งข้างขวาและซ้ายนั้น เหมือนกันทั้งสองคู่. และที่เสาทั้ง ๑๒ ต้นนั้นมีภาพจิตรกรรม ที่เขียนไว้เป็นกรอบ อยู่บนด้านข้างของเสาแต่ละต้น ที่อยู่ทางด้านฝาผนังพระวิหารแต่ละต้น ภาพเหล่านี้ แต่ละภาพแตกต่างกัน รวมทั้งสีสัน ก็แตกต่างกันด้วย โดยมีภาพที่เขียนเป็นกรอบ เหมือนกับฉาก เป็นฉากรูปภาพขนาดใหญ่ อยู่เหนือพื้นประมาณ ๓ เมตร นับตามลำดับเสา จากด้านหน้าสุด (เสานอกสุด) ไปตามลำดับแต่ละข้าง ดังนี้

     
ด้านขวามือ
เสาต้นที่หนึ่ง เป็นสีน้ำเงิน
ภาพคนกำลังฆ่าโค อันเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีคุณ
(ห่างพระศาสนามาก)
เสาต้นที่สอง เป็นสีเขียว ภาพคนกำลังออกล่าสัตว์ป่า
เสาต้นที่สาม เป็นสีส้ม ภาพชาวประมงกำลังหาปลา
เสาต้นที่สี่ เป็นสีขาวแกมแดง ภาพคนกำลังทำมาหากินด้วยการค้าขาย
เสาต้นที่ห้า สีขาวมากขึ้น ภาพการออกบวชเป็นภิกษุ
เสาต้นที่หก สีขาวยิ่งขึ้น ภาพการเข้าถึงพระศาสนาด้วยการสำเร็จเป็นอรหันต์
     
ด้านซ้ายมือ
           เสาทางด้านซ้ายมือนี้ ก็มีสีเช่นเดียวกันกับเสาทางด้านขวามือ เพราะแสดงถึงจิตใจของคน ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลพระศาสนาเช่นกัน แต่ภาพนั้น แตกต่างกัน นับจากเสาด้านหน้าสุดไปตามลำดับ ดังนี้
     
เสาต้นที่หนึ่ง เป็นสีน้ำเงิน าพคนนับถือศาสนาอื่น มีภาพโบสถ์คริสต์อยู่ด้วย (ยังอยู่ไกลพระศาสนา)
เสาต้นที่สอง เป็นสีเขียว ภาพคนกำลังหาปลา
เสาต้นที่สาม เป็นสีส้ม ภาพคนกำลังลงโทษพวกข้าทาส
เสาต้นที่สี่ เป็นสีขาวแกมแดง ภาพคนกำลังฟังพระเทศน์
เสาต้นที่ห้า สีขาวมากขึ้น ภาพพระสงฆ์กำลังบูชาพระเจดีย์
เสาต้นที่หก สีขาวยิ่งขึ้น
ภาพปางพระพุทธเจ้าปรินิพพาน มีพระภิกษุสงฆ์ แวดล้อม
     
คลิกชมภาพเขียน

 
 
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.