ผนังที่ ๑๐ (ภาพที่ ๒)
              โดยทั่วไปเป็นภาพค่อนข้างธรรมดาไมีมีอะไรแปลกพิศดารชวนให้ชม  เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะเขียนพระราชวังเป็นแบบโบราณ  เป็นรูปปราสาทยอดแหลม  มีมุขลดหลั่นเป็นชั้นเชิงแต่ประตูวังคงเขียนแบบประตูฝรั่ง  เข้าใจว่าคงจะเลียนแบบมาจากประตูวังหลวงของจริงในสมันนั้นซึ่งนิยมทำประตูโค้งแบบฝรั่ง  แม้วัดวาอารามในสมัยรัชกาลที่ ๔  ก็ทำประตูฝรั่ง  กำแพงฝรั่ง  เช่นที่วัดศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี  เป็นต้น

 
 
กลับหน้าแรก


(กด F11 ขยายหน้าจอให้กว้าง)

© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved.