หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจิตรกรรมที่บานประตูด้านในของประตูหลังพระอุโบสถ
 
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย

             มหาผล  ที่ประตูด้านในของประตูหลัง ทั้ง ๒ ข้าง  มีภาพมหาผล  ๑๐  ชนิด  ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต ให้ใช้ทำน้ำอัฏฐบาน  เพราะเป็นมหาผล  (ผลใหญ่)  พร้อมกับภาพ ต้นของมหาผลเหล่านั้น  มีรูปตามลำดับ  ดังนี้

           ที่บานประตูด้านซ้าย มีรูปมหาผล  ๕  ชนิด  ๑. มะพร้าว  ๒. ทุเรียน  ๓. ฟักเขียว  ๔. แตงโม  ๕. น้ำเต้า


             ที่บานประตูด้านขวา มีรูปมหาผล  ๕  ชนิด  คือ ๑. ลูกตาล  ๒. ขนุน  ๓. ฟักทอง  ๔. แตงไทย  ๕. ข้าวสาลี

         ผลไม้และผลของพืชเหล่านี้  หรือผลอื่นใด ที่มีลักษณะเดียวกันนี้  ใช้ทำน้ำอัฏฐบานไม่ได้  เพราะเป็นมหาผล  คือ ผลใหญ่  พระภิกษุสามเณรจะฉันได้ ก็เฉพาะในกาล  คือ เวลาเช้าถึงเที่ยงเท่านั้น.


(คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย)

 

ภาพด้านซ้ายมือ ภาพด้านขวามือ
มะพร้าว
ลูกตาล
๑. มะพร้าว ๑. ลูกตาล
   
   
ทุเรียน
ขนุน
๒. ทุเรียน ๒. ขนุน
   
   
ฟักเขียว
ฟักทอง
๓. ฟักเขียว ๓. ฟักทอง
   
   
แตงโม
แตงไทย
๔. แตงโม ๔. แตงไทย
   
   
น้ำเต้า
ข้าวสาลี
๕. น้ำเต้า ๕. ข้าวสาลี
   
   

- ของดีวัดโสมนัสวิหาร พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
 
  รายการภาพจิตรกรรม
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน
คติธรรม - เสาภายใน พระวิหาร ๑๒ ภาพ
สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ - บานประตูและหน้าต่าง ด้านนอก พระวิหาร ๘ ภาพ
ภาพม่านแหวก - บานประตูและหน้าต่างด้านใน พระวิหาร ๒ ภาพ
เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหน้า พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
ผลไม้ที่ทำน้ำอัฏฐบาน ๘ ชนิด - บานหน้าต่างด้านใน พระอุโบสถ ๙ ภาพ
มหาผล ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหลัง พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
อสุภกรรมฐาน - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๘ ภาพ
เมรุ - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๔ ภาพ
ธุดงควัตร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๕ ภาพ
๑๐ แปลนวัดโสมนัสวิหาร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๒ ภาพ
คลิกที่ชื่อ ชมภาพ

 
 
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.