หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจิตรกรรมที่บานหน้าต่างด้านใน พระอุโบสถ
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย

(คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย)
          ผลไม้ที่ทำน้ำอัฏฐบาน  ที่บ้านหน้าต่างด้านในทั้ง ๑๐ ช่อง  ของพระอุโบสถมีภาพผลไม้  ๘ ชนิด  ที่ใช้ทำน้ำอัฏฐบาน  พร้อมทั้งภาพต้นไม้เหล่านั้น ซึ่งเขียนแยกไว้ต่างหากที่ส่วนฝาผนังริมหน้าต่าง  โดยเขียนไว้ตรงกันกับผลไม้นั้น ๆ มีรูปตามลำดับ ดังนี้
          ที่บานหน้าต่างด้านซ้ายมือมีรูปผลไม้และรากบัวรวม  ๔ ชนิด  คือ ๑. กล้วยไม่มีเม็ด  ๒. มะม่วง  ๓. ลูกจันทร์  ๔. เง่าอุบล
          ที่บานหน้าต่างด้านขวามือมีรูปผลไม้  ๔  ชนิด  คือ  ๑. กล้วยมีเม็ด  ๒. ชมพู่กับลูกหว้า  (๒ ชนิดนี้ท่านจัดไว้ในประเภทเดียวกัน)  ๓. มะทราง  ๔. มะปรางและลิ้นจี่  (๒ ชนิดนี้ท่านจัดไว้ในประเภทเดียวกัน)


         นอกจากจะเขียนไว้ที่หน้าต่างและฝาผนังแล้ว  ก็ยังมีรูปปั้นผลไม้เหล่านี้พร้อมทั้งเง่าอุบลใส่ภาชนะอันสวยงาม  ตั้งแสดงไว้บนโต๊ะสำหรับตั้งเครื่องประดับรอบ ๆ พระอุโบสถด้านในอีกด้วย  นับเป็นฝีมือเขียนและฝีมือปั้นที่เยี่ยมจริง ๆ ชื่อผลไม้เหล่านี้ มีกล่าวไว้ในพระบาลี  ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสามเณร  ฉันน้ำที่คั้นจากผลไม้เหล่านี้  และจากรากเง่าอุบลได้ในเวลาวิกาล  ซึ่งมีชื่อทางพระวินัยว่า "ยามกาลิก"

 

ภาพด้านซ้ายมือ ภาพด้านขวามือ
กล้วยไม่มีเม็ด
กล้วยมีเม็ด
๑. กล้วยไม่มีเม็ด ๑. กล้วยมีเม็ด
มะม่วง
ชมพู่กับลูกหว้า
๒. มะม่วง ๒. ชมพู่กับลูกหว้า
   
ลูกจันทร์ 
มะทราง
๓. ลูกจันทร์ ๓. มะทราง
   
เง่าอุบล
มะปรางและลิ้นจี่
๔. เง่าอุบล ๔. มะปรางและลิ้นจี่
   
   

- ของดีวัดโสมนัสวิหาร พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
 
  รายการภาพจิตรกรรม
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน
คติธรรม - เสาภายใน พระวิหาร ๑๒ ภาพ
สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ - บานประตูและหน้าต่าง ด้านนอก พระวิหาร ๘ ภาพ
ภาพม่านแหวก - บานประตูและหน้าต่างด้านใน พระวิหาร ๒ ภาพ
เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหน้า พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
ผลไม้ที่ทำน้ำอัฏฐบาน ๘ ชนิด - บานหน้าต่างด้านใน พระอุโบสถ ๙ ภาพ
มหาผล ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหลัง พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
อสุภกรรมฐาน - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๘ ภาพ
เมรุ - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๔ ภาพ
ธุดงควัตร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๕ ภาพ
๑๐ แปลนวัดโสมนัสวิหาร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๒ ภาพ
คลิกที่ชื่อ เพื่อชมภาพ

 
 
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.