หน้าแรก
   ประวัติวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันพระตามปักข์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   หนังสือธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
 
 
 
 
ภาพจิตรกรรมที่บานประตูและหน้าต่างพระวิหาร
คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่

(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

 

           ภาพที่ประตูและหน้าต่างนั้น แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน  คือ ด้านนอกและด้านใน  เฉพาะด้านนอก ทั้งที่ประตูและที่หน้าต่างทุกบาน เป็นภาพสมบัติ ของพระเจ้าจักรพรรดิ ทุกช่องและทุกบาน  ซึ่งเรียงลำดับ จากบนสุดลงมาด้านล่างตามลำดับ ดังนี้ ๑. จักรแก้ว  ๒. ช้างแก้ว  ๓. ม้าแก้ว ๔. แก้วมณี  ๕. นางแก้ว  ๖. ขุนคลังแก้ว  ๗. ขุนพลแก้ว
      แต่ภาพที่ประตูใหญ่กว่า ภาพที่หน้าต่าง  แม้ที่ประตูและหน้าต่าง พระอุโบสถด้านนอก ก็มีภาพสมบัติ พระเจ้าจักรพรรดิเช่นกัน  การที่มีสมบัติ พระเจ้าจักรพรรดิ ๗ ประการนั้น  สันนิษฐานว่า  ภาพเหล่านี้ เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า  การที่ พระเจ้าจักรพรรดิ จะได้สมบัติทั้ง ๗ ประการนี้  ก็ด้วยการประพฤติธรรม คือจักกวัตติวัตร  มีการปกครองประเทศ โดยธรรม เป็นต้น  แม้คนทั่วไปก็เช่นกัน  ถ้าจะให้สมบัติ เกิดขึ้นแก่ตน ก็ต้องประพฤติธรรม   ไม่ว่าจะเป็นมนุษยสมบัติ  สวรรค์สมบัติ  และนิพพานสมบัติ  บุคคลจะได้รับ ก็ด้วยการประพฤติธรรมทั้งสิ้น
.

 

   
๑. จักรแก้ว ๒. ช้างแก้ว
๓. ม้าแก้ว ๔. แก้วมณี
๕. นางแก้ว ๖. ขุนคลังแก้ว
(คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดใหญ่)
๗. ขุนพลแก้ว  
   

จากหนังสือของดีวัดโสมนัสวิหาร พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
 
  รายการภาพจิตรกรรม
ที่ ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน
คติธรรม - เสาภายใน พระวิหาร ๑๒ ภาพ
สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ - บานประตูและหน้าต่างด้านนอก พระวิหาร ๘ ภาพ
ภาพม่านแหวก - บานประตูและหน้าต่างด้านใน พระวิหาร ๒ ภาพ
เนื้อที่ห้ามภิกษุฉัน ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหน้า พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
ผลไม้ที่ทำน้ำอัฏฐบาน ๘ ชนิด - บานหน้าต่างด้านใน พระอุโบสถ ๙ ภาพ
มหาผล ๑๐ ชนิด - บานประตูด้านใน ของประตูหลัง พระอุโบสถ ๑๑ ภาพ
อสุภกรรมฐาน - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๘ ภาพ
เมรุ - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๔ ภาพ
ธุดงควัตร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๕ ภาพ
๑๐ แปลนวัดโสมนัสวิหาร - ฝาผนัง พระอุโบสถ ๒ ภาพ
คลิกที่ชื่อ เพื่อชมภาพ

 
 
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.