คำสั่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
ที่ ๔ / ๒๕๖๐
เรื่อง ให้พระสังฆาธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในปกครอง

                อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗(๑) ถึง (๕) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๓)
ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ เห็นสมควรให้พระสังฆาธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษ
พระภิกษุสามเณรในปกครอง ดังต่อไปนี้
         ๑. พระภิกษุสามเณรผู้ทำการอันละเมิดกฎหมายบ้านเมืองและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ให้
พระสังฆาธิการดำเนินการตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ หรือประกาศมหาเถรสมาคม
ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการตามกฎหมาย
โดยเคร่งครัดกับพระภิกษุสามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว
         ๒. พระภิกษุสามเณรผู้วิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงตนในทางกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบสุขของประชาชน หรือส่อไปในทาง
ยั่วยุ ปลุกปั่น ทำลาย ก้าวร้าวรุนแรง และไม่สร้างสรรค์ ให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุม
พระภิกษุสามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวมิให้กระทำการเช่นว่านั้น และหากเข้าข่ายละเมิด
กฎหมายบ้านเมือง ให้ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการโดยเคร่งครัด
         ๓. พระภิกษุสามเณรผู้มีความประพฤติเสียหาย หรือไม่เหมาะสม เป็นที่ติเตียนของประชาชน
ในลักษณะโลกวัชชะ เช่น การแสดงพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดของตน การแสดง
กิริยาวาจาที่ไม่สมสมณสารูป การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสม การใช้อุปกรณ์
สื่อสารผิดกาลเทศะ การไปในสถานที่ไม่สมควรแก่บรรพชิต ฯลฯ ให้พระสังฆาธิการกวดขัน
ควบคุมมิให้พระภิกษุสามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว ประพฤติตน แสดงออก หรือกระทำการ
เช่นว่านั้นโดยเด็ดขาด
         ๔. พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติตนไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และไม่รักษาเชิดชูพระธรรมวินัย
ให้เป็นวิถีทางประพฤติปฏิบัติของตนตลอดจนหมู่คณะ ให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุม
พ พระภิกษุสามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวมิให้ประพฤติตนหรือกระทำการเช่นว่านั้นโดยเด็ดขาด
และหากเข้าข่ายละเมิดพระธรรมวินัย ให้ดำเนินกระบวนการลงโทษตามพระธรรมวินัย
และกฎหมายคณะสงฆ์โดยเคร่งครัด

         ทั้งนี้ พระสังฆาธิการรูปใดไม่ดำเนินการหรือย่อหย่อนในการสำรวจ ตรวจสอบ กวดขัน ควบคุม
พฤติกรรมหรือลงโทษพระภิกษุสามเณรในปกครอง และไม่จัดการตามกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง มติ หรือประกาศมหาเถรสมาคม กับพระภิกษุสสามเณรผู้มีพฤติกรรมข้างต้น ย่อมต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ
         อนึ่ง หากพระสังฆาธิการได้พยายามดำเนินการตามพระธรรมวินัย และตามอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายคณะสงฆ์ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ หรือประกาศมหาเถรสมาคมแล้ว ยังไม่สามารถ
บังคับการให้เป็นไปได้ตามนั้น ให้เร่งประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอการสนับสนุนและอารักขา
จากทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐


(สมเด็จพระวันรัต)
ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต


 หน้าแรก  ประวัติวัด  แผนที่ตั้ง ถาวรวัตถุ  ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ลำดับเจ้าอาวาส   จำนวนพระสงฆ์   วันสำคัญทางศาสนา   วันพระตามปักษ์
ตารางแสดงธรรม  ตารางอบรมกรรมฐาน  พุทธศาสนาวันอาทิตย์  หนังสือธรรมะ  แฟ้มภาพ  บอร์ดสนทนา
© Copyright 2004 Watsomanas.com All Right Reserved.