กำหนดการทำบุญคล้า่ยวันเกิด ครบ ๘๔ปี
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์(พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ.๙)
เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร
ณ พระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร
วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

   
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์วัดโสมนัสวิหาร พร้อมกัน ณ พระวิหาร
 
เวลา ๑๓.๓๐ น
-เจ้าหน้าที่สำนักอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อัญเชิญสุพรรณบััฏ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ เข้าสูพระวิหาร และนำไปวางไว้ที่โต๊ะหมู่บูชา ด้านหน้าพระประธาน
  -พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถา
  -เจ้าหน้าที่สำนักอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถวายรายงาน และถวายสุพรรณบัฎ
  -ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
  -พระสงฆ์อนุโมทนา
  -เป็นเสร็จพิธี

 

หมายเหตุ: ในการนี้ คฤหัสถ์งดเข้าร่วมพิธี ยกเว้นเจ้าหน้าที่สำนักอาลักษณ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้เกี่ยวข้อง เนื่องยังมีการระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิท ๑๙ และปฏิบัติตามคำสั่งของมหาเถรสมาคม
 
 
 

Thailand Web Stat