พระภิกษุสามเณรสอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

 
๑.พระภูดิศ โฆสิตธมฺโม นามสกุล พยาธรรม
อายุ ๒๓ พรรษา ๔
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๓
 
 
๒.พระสันติสุข สนฺติสุโข อุบล ๒๗ ๓ โ
อายุ ๒๓ พรรษา ๔
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๓
 
๓.พระมหาพีระพงศ์ วีรวํโส นามสกุล สิทธิเทพ
อายุ ๓๔ พรรษา๖
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๗
 
๔.พระมหาสุพร สนฺติกโร นามสกุล พร้าวเอียด
อายุ ๕๐ พรรษา๒๙
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๙
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปและทุกท่านที่สอบได้นะครับ
 

Thailand Web Stat