พระภิกษุสามเณรสอบบาลีสนามหลวงได้
ในปี พ.ศ.๒๕๕๙

 
๑.พระครูศรีสุตาลังการ สุวิทย์ ถิรจันโท นามสกุล สุริยะจันทร์
อายุ ๔๐ พรรษา ๑๗
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๗
 
๒.พระกอบลาภ ฐิตมังคโล นามสกุล นทีธรมงคล
อายุ ๓๓ พรรษา ๗
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๕
 
๓.สามเณรอานนท์ นามสกุล หนูกลัดนุ้ย อายุ ๑๗ ปี
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๓
 
๔.พระทนงศักดิ์ นราสโภ นามสกุล นาคชาติ
อายุ ๕๔ พรรษา ๔
สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒
 
๕.พระชินวัฒน์ ชินปุตโต นามสกุล
อายุ ๒๕ พรรษา ๕
สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒
 
๖.สามเณรภาณุมาศ นามสกุล โพนหลวง อายุ ๑๖ ปี
สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปที่สอบได้นะครับ