พระภิกษุสามเณรสอบบาลีสนามหลวงได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.สามเณรคงศักดิ์ นามสกุล ธรรมมิยะ อายุ ๑๙ ป
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๓
 
๒.พระธนิต ฐานวโร นามสกุล สุวรรณรัตน์ อายุ ๔๐ พรรษา ๕
สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒
 
๓.พระณัฐภูมิ จิรสุทฺโธ นามสกุล เพ็ชรรัตน์ อายุ ๒๗ พรรษา ๔
สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒
 
๔.พระพีรพงศ์ วีรวํโส นามสกุล สิทธิเทพ อายุ ๒๙ พรรษา ๑
สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒
 
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปที่สอบได้นะครับ
 

www.Stats.in.th