พระภิกษุสามเณรและแม่ชีสอบบาลีสนามหลวงได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.สามเณรพิชิตชัย พยาธรรม อายุ ๑๘ ปี
สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒
 
๒.พระชินวัฒน์ ชินปุตฺโต นามสกุล ศิวะนาถนุสรณ์ อายุ ๒๖ พรรษา ๖
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๓
 
๓.พระทนงศักดิ์ นราสโภ นามสกุล นาคชาติ อายุ ๕๖ พรรษา ๖
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๓
 
๔.พระพีรพงศ์ วีรวํโส นามสกุล สิทธิเทพ อายุ ๒๙ พรรษา ๑
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๓
 
๕.พระมหาสุนทร ฐิตรตโน นามสกุล แก้วกองนอก อายุ ๒๔ พรรษา ๔
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๔
 
๖.พระมหากาญจนพิมพ์ กาญฺจนพิมฺโพ นามสกุล อายุ ปี พรรษา
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๗
 
๗.แม่ชีลักษณ์ศยา สิทธิสุนทรประภา
สอบได้ชั้น บ.ศ.๑-๒
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปและทุกท่านที่สอบได้นะครับ
 

www.Stats.in.th