พระภิกษุสามเณรสอบบาลีสนามหลวงได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.พระนพดล อภิชาโน นามสกุล อารีย์ชน
อายุ ๒๙ พรรษา ๔
สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒
 
๒.พระนำพล ชิตมาโร นามสกุล ปองสุวรรณ
อายุ ๒๒ พรรษา๒
สอบได้ชั้นประโยค ๑-๒
 
๓.พระมหาพีระพงศ์ วีระวังโส นามสกุล สิทธิเทพ
อายุ ๓๓ พรรษา ๓
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๔
 
๔.พระครูปลัดวิมลวัฒน์(อดุลย์ ญาณวีโร)นามสกุลใจห้าว
อายุ ๔๒ พรรษา ๒๒
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๗
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปและทุกท่านที่สอบได้นะครับ
 

www.Stats.in.th