พระภิกษุสามเณรสอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

๑.พระมหาพีระพงศ์ วีรวํโส นามสกุล สิทธิเทพ
อายุ ๓๓ พรรษา ๕
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๖
 
๒.พระมหาปิ่นณรงค์ ปรญฺชโย นามสกุล ศรีปาน
อายุ ๓๑ พรรษา ๑๐
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๗
 
๓.พระมหาสุดท้าย ฐิตปุญฺโญ นามสกุล จริงประโคน
อายุ ๔๒ พรรษา ๒๑
สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.๙
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปและทุกท่านที่สอบได้นะครับ
 

Thailand Web Stat