"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน

ให้

"สภานิติบัญญัติแห่งชาติ"

นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส
ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตรงกับวันขึ้น๑๓ค่ำเดือน๑๒

กำหนดการ

เวลา ๑๓.๓๐ น. - พระภิกษุทั้งหมดพร้อมกันในพระวิหาร
เวลา ๑๔.๐๐ น. - ประธานในพิธีถึงหน้าพระวิหาร
  - ประธานเปิดกรวยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
  - ประธานรับพระราชทานผ้าพระกฐิน
  - ประธานนำผ้าขึ้นไปถวายพระสงฆ์บนพระวิหาร
  - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  - ประธานกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
  - พระสงฆ์ทำอุปโลกนกรรม
  - พระเถระสองรูปสวดผ้าพระกฐิน
  - พระสาสนโสภณออกไปครองผ้า
  - ประธานและคณะร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
  - พระสงฆ์ทั้งนั้นร่วมอนุโมทนา
  - พระสาสนโสภณถวายอดิเรก
  - ประธานกรวดน้ำและรับพร
  - ประธานรับของที่ระลึกจากพระสาสนโสภณ
  - เป็นอันเสร็จพิธี
   
จึงกราบเรียน เรียนเชิญ และเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.
 

www.Stats.in.th