พระภิกษุสามเณรสอบธรรมสนามหลวงได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

นักธรรมชั้นตรี
๑.พระธวัชชัย โชตินันโท นามสกุล แก้วลำหัด อายุ ๕๕ ปี
๒.พระศุภชัย สุภโร นามสกุล จรพงศ์ อายุ ๕๓ ปี
๓.พระธนชิต สุทธจิตโต นามสกุล ศิริวัฒนาโกศล อาย ุ๒๓ ปี
๔.พระโกมล ขนฺติวโร นามสกุล บุญเหลือ อายุ ๒๙ ปี
๕.พระวิวัฒน์ชัย สุวฑฺฒโน นามสกุล วิถีรุ่งโรจน์ อายุ ๖๕ ปี
 
นักธรรมชั้นโท
๑.
๒.
 
นักธรรมชั้นเอก
๑.
 
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปที่สอบได้นะครับ
 

www.Stats.in.th