พระภิกษุสามเณรสอบธรรมสนามหลวงได้
ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

นักธรรมชั้นโท
๑.พระประสิทธิื นาถปญฺโญ นามสกุล บุญพูนเลิศ อายุ ๒๖ ปี
 
นักธรรมชั้นเอก
๑.พระรุ่งเรือง ปภสฺสโร นามสกุล ลิ้มชูปฏิภาณ์ อายุ ๖๒ ปี
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปที่สอบได้นะครับ
 

www.Stats.in.th