พระภิกษุสามเณรสอบธรรมสนามหลวงได้
ในปีการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๓

นักธรรมชั้นตรี
๑.สามเณรอัจฉริยะ นามสกุลคำกอง อายุ ๑๗ ปี
 
นักธรรมชั้นโท
๑.พระชุมพล อธิปฺปญฺโญ นามสกุลฐิตยารักษ์ อายุ๖๕ ปี พรรษา ๒
 
นักธรรมชั้นเอก
๑.พระประสิทธิื นาถปญฺโญ นามสกุล บุญพูนเลิศ อายุ ๒๗ ปี พรรษา ๔
 
ขอแสดงความยินดีกับทุกรูปที่สอบได้นะครับ
 

 

Thailand Web Stat