ประกาศ
เรื่อง
งดกิจกรรมวันพระในพระวิหาร

 

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
ได้แผ่ขยายเป็นวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

 
ดังนั้นแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสดังกล่าว
ทางคณะกรรมการวัด จึงได้มีมติเห็นชอบ ให้งดเว้นกิจกรรมวันพระ
ในพระวิหารทุกอย่าง
 
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
 
 

Copyright 2020 Watsomanas.com All Right Reserved