หน้าแรก
   ประวัติวัด
   แผนที่ตั้ง
   แผนที่ภายในวัด
   ถาวรวัตถุ
   ภาพจิตรกรรม
   ลำดับเจ้าอาวาส
   จำนวนพระสงฆ์
   วันสำคัญทางศาสนา
   วันพระตามปักษ์
   ตารางแสดงธรรม
   ตารางอบรมกรรมฐาน
   โคลงสุภาษิตคำพังเพย
   รร.พระปริยัติธรรม
   รร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์
   ภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
   หนังสือธรรมะ
   หัวข้อธรรมะ
   แฟ้มภาพ
   กระดานสนทนา
 
 
 
  
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
    
    วันมาฆบูชา
 
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
    คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก
 
  
   วันวิสาขบูชา
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
    หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก " วิสาขบุรณมีบูชา " แปลว่า " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถ้าปีใดมีอธิกมาสคือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน ๗
     
   
   วันอัฎฐมีบูชา
ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
    
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้ ๘ วัน
     
 
    วันอาสาฬหบูชา
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
   
 วันอาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๘ หรือ การบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญ เดือน ๘
คือ ๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
     
 
    วันเข้าพรรษา
ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
์   สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ ได้ทรงเสด็จไปยังทุกแห่งหน เพื่อสั่งสอนหลักธรรมอันประเสริฐ จนมีพุทธสาวกมากมาย พระองค์ได้เสด็จไปยังถิ่นทุรกันดาร ในทุกฤดูกาล ต่อมา ปรากฏว่าในช่วงพรรษาหรือช่วงฤดูฝนได้มีผู้ร้องขอต่อ พระองค์ว่าได้เกิดความเสียหาย แก่ข้าวกล้า
     
 
    วันออกพรรษา
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
    
คือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
 
 
    วันพระ
ตรงกับวันขึ้นและแรม ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ
   
คือวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้เป็นวันธัมมัสสวนะ คือประชุมกันให้ทานรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนา
 
 
*************
ข้อมูลจากธรรมะไทยและหนังสือวินัยมุข๒
หนังสือธรรมานุศาสน์และวัสสูปนายิกากถาของสมเด็จพระวันรัต(ทับ พุทฺธสิริ)
© Copyright 2004 watsomanas.com All Right Reserved. www.Stats.in.th