มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๐๓๒ การประพฤติพรหมจรรย์
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)