มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๐๓๐ การสนทนาธรรม
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)