มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๒๖ การฟังธรรมตามกาล
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)