มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๒๕ ความกตัญญู
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)