มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๒๒ ความเคารพ
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)