มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
๒๑ ความไม่ประมาทในธรรม
โดย พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ)